National Strategi for smerteområdet - et overblik

I denne artikel vil vi give et overblik over den lange proces som ligger forud for “Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter” 1 og de andre initiativer i Sundhedsministeriets nationale strategi for smerteområdet.

Vi nævner også andre smertefaglige tiltag fra Sundhedsstyrelsens side, der formelt set ikke har været en del af den nationale strategi. Det øgede fokus på og arbejde med smerter har imidlertid affødt disse yderligere tiltag. Vi har skrevet en fyldestgørende artikel om anbefalingerne for tværsektorielle forløb for kroniske smerter som du kan læse her Nye anbefalinger for kroniske smerter savner ordentlige rammer 

smerteplan

Sundhedspolitiske midler til afdækning af smerteområdet

I 2018 afsatte VLAK regeringen 14,3 millioner til arbejdet omkring afdækning af smerteområdet og til at komme med et oplæg til en smertehandlingsplan med en langsigtet kvalitetsudvikling på området. I patientforeningen FAKS – Foreningen af kroniske smerteramte og pårørende deltog vi i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen sammen med repræsentanter fra andre patientforeninger, UlykkesPatientForeningen, Dansk Fibromyalgi-Forening og Gigtforeningen samt forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper herunder fra Dansk Smerteforum, Smertesagen, Sundhed Danmark og repræsentanter fra regioner og kommuner.

Vores arbejde mundede i 2020 ud i en omfangsrig rapport der beskriver, hvor skoen trykker og mulige initiativer til forbedring –  “Afdækning af smerteområdet -Fagligt oplæg til en smertehandlingsplan”2.

Sundhedsstyrelsen lavede også en informationskampagne for nogle af midlerne blandt andet med input fra personer som selv lever med smerter, som er medlemmer og frivillige i FAKS. Kampagnen “Afliv myter om kroniske smerter” indeholder en kortfilm  om at leve med kroniske smerter, der portrætterer nogle af de misforståelser og myter, vi som smerteramte ofte møder i vores hverdag 3

Et regeringsskifte og sidenhen en Corona-epidemi forsinkede desværre den videre proces omkring arbejdet med en national smertehandlingsplan. Vi rykkede flere gange Sundhedsministeriet. Forsinkelsen betød imidlertid, at knap 10 millioner øremærkede midler til smerteområdet gik tabt, da pengene kun var afsat til og med 2021 og pga budget-loft.
Først i foråret 2022 modtog FAKS en indbydelse til et møde i Sundhedsministeriet. På dette møde gav vi sammen med SmerteSagen vores input til prioritering af de mange mulige indsatser som vi havde foreslået i oplægget til en smertehandlingsplan. Du kan læse mere om indholdet på vores møde hos Sundhedsministeriet her: “Ambitionen om en national smerte handlingsplan lever stadigvæk”

En omfangsrig rapport der beskriver, hvor skoen trykker og mulige initiativer til forbedring

Endelig Strategi for smerteområdet

I Juli 2022 udgav Sundhedsministeriet efter flere års ventetid “Strategi for smerteområdet – en handlingsplan målrettet mennesker med kroniske smerter” 4. Strategien indeholder fem initiativer som blev udført mellem 2022 – 2024:

Illustration_Den nationale handlingsplan på smerteområdet

1. Faglige anbefalinger om organisering og indsatser på smerteområdet.

2. Nationale kliniske anbefalinger til udredning og behandling af mennesker med smerter

Disse to selvstændige initiativer blev undervejs i arbejdsprocessen i Sundhedsstyrelsen slået sammen til en anbefaling: “Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter” 1.

3. Styrket patientinddragelse for patienter med kroniske smerter

Dette initiativ blev udmøntet i et digitalt spørgeskema med patientrapporterede oplysninger (PRO).
I 2023 deltog FAKS og andre patient- og sundhedsfaglige repræsentanter i regi af det nationale PRO-sekretariat i Sundhedsdatastyrelsen i arbejdet med at udvikle spørgsmål til spørgeskemaet. I løbet af 2024 vil skemaet blive pilottestet i forskellige kommuner og almen praksis. Efterfølgende mødes vi igen i den kliniske koordinationsgruppe for at evaluere. Det endelige skema kommer forhåbentlig til at være klar til brug i løbet af 2025.
Kort fortalt skal PRO-spørgeskemaet hjælpe med at kvalificere indholdet i samtaler og individualisere behandlingen. De patientrapporteret oplysninger vil også kunne anvendes til værdibaseret styring og i forskningsøjemed. Du kan læse mere om projektet på PRO-Sekretariatets hjemmeside 5 eller i artiklen som Lars Bye Møller skrevet “Smertepro projekt godt fra start”

4. Oplysningsindsats om kroniske smerter

Initiativet er blevet til en oplysningskampagne med nogle små film og gode råd til pårørende under overskriften “Hver femte dansker har kroniske smerter”. Indhold og budskab hænger i øvrigt sammen med Sundhedsstyrelsens tidligere kampagne “Afliv myter om kroniske smerter”.

I filmen “Min far har ondt i ryggen – altid ” møder vi sønnen Magnus og hans far Lars, som har kroniske smerter. Igennem Magnus oplever vi de fordomme og misforståelser som hans far og mange andre som lever med kroniske smerter desværre også oplever. Temaerne og situationerne tager afsæt i interview lavet med frivillige i FAKS og vores netværk som selv lever med kroniske smerter eller er pårørende til smerteramte.

I tre små film fortæller musikeren Oh Land om at leve med smerter. Blandt andet at det har betydet, at Oh Land har måtte opgive sine drømme om at være professionel danser. Desuden udfordringen ved at kroniske smerter ofte er usynlige for hendes omgivelser og at det kan være svært ikke at blive opslugt og føle sig fortabt, når smerterne raser.

Oh Land fortæller om at leve med smerter

5. Styrket kvalitet via faglige samarbejder

I dette initiativ var der oprindelig lagt op til, at Sundhedsstyrelsen skulle afholde to temadage for relevante sundhedsfaglige aktører og faggrupper, myndigheder samt patient- og pårørendeforeninger.

Dette skulle være med til at sikre forankring af anbefalingerne i praksis. Imidlertid endte initiativet med at blive til en temadag med fokus særligt på at præsentere de nye “Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske smerter” (initiativ 1 og 2).
Desværre var tilstedeværelsen af dem som sidder med beslutningskraften ude i regioner og kommuner til at overse. Socialstyrelsen og styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering var også som hidtil i arbejdsprocessen fraværende på temadagen.

Du kan læse vores dybdegående artikel , hvor vi fortæller om indholdet på temadagen samt gennemgår “Anbefalinger for tværsektorielle forløb for kroniske smerter”
– Nye anbefalinger for kroniske smerter savner ordentlige rammer.

Desværre var tilstedeværelsen af dem som sidder med beslutningskraften ude i regioner og kommuner til at overse

Andre initiativer på smerteområdet

Som nævnt indledningsvis har det øget fokus på kroniske smerter løbende affødt en række andre initiativer og aktiviteter på smerteområdet, som vi kort vil nævne herunder.

 • Oprydning og opdatering smertebehandlings anbefalinger

  I efteråret 2022 blev 120 behandlingsanbefalinger på smerteområdet sendt i offentlig høring, fordi de var forældede. Efterfølgende afholdt Sundhedsstyrelsen en workshop omhandlende oprydning og opdatering af nationale kliniske anbefalinger (NKR) og nationale rekommandationslister (NRL). Blandt andet var der flere repræsentanter fra de faglige selskaber som gjorde opmærksom på, at der er stor variation i den medicinske praksis i smertebehandling, og at den i flere tilfælde ikke er evidensbaseret.

 • Nationalt koordinationsforum for styrket klinisk kvalitet på Smerteområdet

  I maj 2023 blev det besluttet at nedsætte et nationalt koordinationsforum for at styrke den klinisk kvalitet på smerteområdet 6. Koordinationsforummet består af nationale, regionale og kommunale repræsentanter med driftsansvar og beslutningskompetencer. Formålet er at sikre større ejerskab og bedre forankring af Sundhedsstyrelsens anbefalinger hos de faglige selskaber og dem som har ansvaret for driften af sundhedsvæsenet.
  Deres første opgave bliver at se på lægemidler på smerteområdet og anbefalinger for disse.
  Koordinationsforummet skal også prioritere hvilke områder der efterfølgende skal udarbejdes smerteanbefalinger inden for.

 • Nationale kliniske anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter.

  I juni 2023 blev FAKS sammen med patientrepræsentanter fra Danske Patienter inviteret til at deltage i arbejdet omkring nye nationale kliniske anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter 7.
  Arbejdet gik i gang i august 2023. Indtil videre har vi afholdt 4 møder. Vi kigger på evidensen for behandlingen af akutte og kroniske smerter inklusiv postoperative smerter med lægemidler som paracetamol, NSAID, gabapentinoider, antidepressiva, opioider. Også medicinsk cannabis og lavdosis naltraxone er blevet foreslået.
  De endelige anbefalinger forventes udgivet i juni 2024.

Artiklen er skrevet af Lars Bye Møller og Sanne Lydø

Author picture

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i FAKS. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

Author picture

Sanne har været aktiv i FAKS i over 10 år, er uddannet farmaceut og har levet med smerter gennem 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS
Heart shape flying sugar cookies with pink glaze for Valentine's

Vi samler Cookies og data

Gennem at besøge faks.dk så accepterer du vores cookie & privatlivspolitik samt persondatapolitik