Vedtægter og årsberetninger

FAKS LOVE & VEDTÆGTER

§1 Foreningens navn er: FAKS Foreningen Af Kroniske Smertepatienter.

§2 Foreningens formål er:

− at opnå anerkendelse for kroniske smerter, som en alvorlig og invaliderende lidelse
− at stimulere hinanden til aktivitet og egen indsats for at opnå større livskvalitet.
− at arbejde for bedre sociale støtteordninger
− at opsøge og formidle information om behandling af kroniske smerter, samt den
dertil hørende problematik

§3 Disse love gælder for alle lokalafdelinger af FAKS, idet:

Der kan oprettes lokalafdelinger overalt i Danmark, når disse love vedtages som
gældende i den pågældende lokalafdeling.
Lokalafdelingens navn bliver da FAKS – XXX region.
Er der flere lokalafdelinger i en region efterfølges med bynavn eller anden
lokalitetsangivelse.
Foreningen tegnes lokalt af 1 eller 2 personer i fællesskab, eller hvis afdelingen er stor
nok og ønsker det, af en lokal bestyrelse med formand, næstformand, kasserer osv. Alle
lokalafdelinger benytter fælles materiale, fælles blad og fælles logo. Herunder fælles
hjemmeside jvf. § 7.

§4 Lokalafdelingernes opgave er:

− at medvirke ved gennemførelse af FAKS’ politik i relaterede spørgsmål
− at varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i FAKS

Lokalforeningerne udarbejder en kassebog over samtlige indtægter og udgifter i et
kalenderår. Lige efter årets udgang skal kassebeholdningen indrapporteres til
hovedbestyrelsens kasserer.
Har en lokalafdeling modtaget midler fra egen kommune, behæftet med særlige krav, er
det kontaktpersonen/personernes ansvar, at disse krav bliver efterfulgt.

Hver lokalafdeling får, via kassereren i hovedbestyrelsen, tildelt en konto i foreningens
pengeinstitut, som udelukkende bruges af den pågældende lokalforening.

§5 Hovedbestyrelsen er det samlende og økonomisk overordnet styrende organ for
foreningen FAKS.

Formand, næstformand og kasserer har fuldmagt til at tegne foreningen udadtil.

§6 Bestyrelsen vurderer hvert år i januar, hvor mange blade og nyhedsmails der i det
igangværende år skal udgives. Vurderingen vil tage udgangspunkt i et for foreningen
økonomisk ansvarligt synspunkt. Således vil antallet af blade kunne justeres ud fra
foreningens økonomiske råderum og dermed understøtte en sund økonomi.

Bladet udarbejdes af bladudvalget, hvilket består af 3-5 medlemmer, der har interesse i
at samle og videregive relevant information vedr. FAKS.

Bladudvalget udsender blade til medlemmer, enten i fysisk version, eller elektronisk
version i henhold til aktuelle medlemslister.
Bladudvalget forestår endvidere revidering og genoptryk af foreningens folder.

§7 Foreningens hjemmeside, på adressen https://faks.dk skal indeholde informationer
om FAKS, samt medlemsinformation, der egner sig til offentliggørelse. Så vidt muligt skal
der være opdateret aktivitetskalender for hver lokalafdeling, ligesom der skal være
navne, telefonnumre og evt. adresser på kontaktpersoner. Alle opdateringer foretages af
en af hovedbestyrelsen udpeget webmaster.

§8 Adgang til optagelse i lokalafdelingerne har alle med kroniske smerter, alle med
interesse for, eller med kendskab til, kroniske smertepatienter, og i øvrigt kan alle, der
har lyst til at støtte foreningen ved medlemskab, blive optaget.

Foreningen er åben for medlemmer fra hele landet, og man tilhører den lokalforening
man selv ønsker, hvis der intet ønske er, tilhører man automatisk nærmeste
lokalafdeling.

Medlemskab ophører ved kontingentrestance over 2 måneder.

§9 Kontingentet der er ens for alle i foreningen, fastsættes for 1 år ad gangen (aftales på
generalforsamlingen), og opkræves af hovedbestyrelsen.

Hele kontingentet går til hovedkassen, og bruges til administration, blad, foldere, og
åbning af nye afdelinger, sundhedsdage, smertearrangementer i hele landet.

Stk. 1: Støttemedlemskab: Kontingent fastsættes efter pågældende regler som
almindeligt medlemskab. Støttemedlemskab giver ikke stemmeret og ej heller mulighed
for, at deltage i foreningsbetalte arrangementer.

§10 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes i 1. Kvartal.
Stemmeberettigede er alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning dersom
mindst 10 personer, anmoder derom.

Indflydelse på afstemningen kan opnås ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt
afleveret til bestyrelsen senest ved generalforsamlingens begyndelse.

Fraværende medlemmer kan efter eget tilsagn opstilles og vælges til bestyrelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

Dagsorden, og evt. forslag til vedtægtsændringer, tilsendes medlemmerne senest 5
uger før generalforsamlingen, og skal mindst indeholde følgende punkter (kan foregå via
bladet hvis tidsfristen overholdes)

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen for lokalafdelingen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Lokalforeningernes kontaktpersoner vil få tilsendt indkomne forslag senest 8 dage før
generalforsamlingen, så de kan informere deres lokale medlemmer.

§11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, efter beslutning af
hovedbestyrelsen.

Derudover kan en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skriftlig
begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden samtidig
anføres.

§12 Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4 medlemmer.

Ved lige antal, tæller formandens stemme for 2.

Formanden vælges på lige år sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved ulige år
vælges kassereren, næstformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

Der vælges 1-4 suppleanter, samt 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år.

Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen foretages konstituering, idet
bestyrelsen gennemgår og tildeler ansvarsområder.

stk. 1: For at være valgbar til bestyrelsen, skal man have været fuldgyldigt medlem af
Foreningen af Kroniske smertepatienter, mindst 3 måneder før valg til bestyrelsen, på
generalforsamlingen.

stk. 2: Fratræder et medlem af bestyrelsen sin post, eller bortvises, jvf. § 16, erstattes
pågældende bestyrelsesmedlem, af en suppleant indtil næste generalforsamling, hvor
pladsen stilles til valg, i den resterende periode, hvis det har været midt i en valgperiode.

Pladsen som besættes af suppleant, bestemmes ud fra afstemning, i bestyrelsen i
samarbejde med de valgte suppleanter, og mindst 2/3 af bestyrelsen skal være til stede.

stk. 3: Bestyrelsens medlemmer der ønsker genvalg, bør meddele dette ved seneste
bestyrelsesmøde inden generalforsamling, hvis mulighed forefindes. Medlemmerne skal
så vidt muligt informeres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen – eller på
anden vis modtage og/eller have adgang til informationen.

stk. 3a: Når posten som formand, eller kasserer er på valg, skal dette annonceres
sammen med indkaldelse til generalforsamling, som udsendes til medlemmerne.
Information skal ligeledes gøres tilgængelig på FAKS hjemmeside.

§13 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det findes nødvendigt, eller når 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden erstattes, ved fravær, af
næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer deltager i
bestyrelsesmødet. Formanden eller næstformanden skal være det ene medlem.

§14 Dersom vedtægter ønskes ændret, skal der tages højde for, at vedtægterne er
gældende for samtlige lokalafdelinger. Forslag til vedtægtsændringer skal behandles i
hovedbestyrelsen, og godkendes på en generalforsamling.

§15 Ved ophævelse af lokalafdelingen skal bøger, bilag og samtlige registre tilsendes
hovedbestyrelsen. Eventuel formue og inventar fordeles af bestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan beslutte, at beholdningen kan overgå til andre humanitære
foreninger, dog med de klausuler der kan være vedtaget på en ordinær
generalforsamling.

Ved opløsning af FAKS, er det bestyrelsens ansvar, at alle aftaler indfries og afsluttes, og
evt. overskud overdrages til en anden humanitær forening.

§16 Det er en forudsætning for at være medlem af FAKS, at man overholder vedtægterne og
ikke optræder på en måde, der virker stødende på andre medlemmer. Ved væsentlig
gene og ulempe for foreningen, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet.

§17 Frivillige projekt-ressourcer behøves ikke at være medlem af FAKS. Såfremt personen
ikke er medlem af FAKS, skal der udarbejdes en frivillig kontrakt, som skal underskrives
af den frivillige og et medlem fra FAKS’ hovedbestyrelse.

Kontrakten sikrer, at frivillige er bekendt med foreningens vedtægter og
forretningsorden.
Ved væsentlig gene og ulempe for foreningen, kan hovedbestyrelsen stoppe
samarbejdet og annullere kontrakten med den frivillige.

Revideret 6. februar 2021

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS