Tilskudsregler for medicin i Danmark

Kronikertilskud

I Danmark er der tilskud til meget af den medicin, der bliver udskrevet på recept. Tilskuddet fratrækkes automatisk prisen på medicinen, når du køber din medicin på apoteket.

Tilskuddet stiger i takt med udgifterne til medicin. Det er størrelsen på din CTR-saldo, som regulerer, hvor meget du får i tilskud.

Nedenunder skal du finde svar på de fleste spørgsmål (kronikertilskud, CTR, enkelttilskud, henstand mv.), men kontakt os gerne, hvis du mangler oplysninger.

Hvad kræver det at få medicintilskud?

Svar
At få medicintilskud kræver følgende:

 • At medicinen er tilskudsberettiget
 • At medicinen er købt på et dansk apotek efter en recept skrevet af en læge eller tandlæge
 • At du har et gyldigt sundhedskort, eller at du er blevet tildelt et erstatnings-CPR-nummer fra Det Centrale Tilskudsregister
 • At du vil lade apoteket registrere dine udgifter til køb at tilskudsberettiget medicin i Det Centrale Tilskudsregister
 

Tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra medicinens pris på apoteket, så du kun skal betale restbeløbet (din egenbetaling).

Efter 1 år slettes oplysninger om den pågældende tilskudsperiode, medmindre du har et udligningsbeløb registreret i CTR – dvs. du enten har et beløb til gode, eller sygesikringen har et beløb til gode hos dig.

Hvad er CTR?

Svar
CTR står for Det Centrale Tilskuds Register. Hvis du får medicintilskud, bliver du registreret i CTR. Her står, hvor stort et beløb du i alt har købt tilskudsberettiget medicin for inden for en periode på ét år – også kaldet en tilskudsperiode.

Hvor kan jeg se min CTR-saldo?

Svar
Du kan finde din aktuelle CTR-saldo enten via din kvittering fra apoteket.

Du kan også logge på www.fmk-online.dk, under fanebladet Tilskudsbevillinger, kan du også se din aktuelle CTR-saldo, din forrige tilskudsperiodes start- og slutdato samt din aktuelle tilskudsperiodes start- og slutdato. Du skal logge på med NemID.

FAKS anbefaler:
Download guiden om hvordan man gennemskuer sin kvittering fra apoteket.

Hvilke oplysninger indeholder CTR?

Svar
Du kan finde mange forskellige oplysninger og downloade informationen, hvis du skulle have behovet.

 • Tilskudsprisen for hvert enkelt medicinkøb, du har foretaget.
 • Hvor stort et beløb, der er givet i tilskud.
 • Hvilken dato du købte din første tilskudsberettigede medicin og dermed startede din tilskudsperiode.
 • Hvilket apotek du handlede på.
 • Om du har bevillinger af medicintilskud (enkelt-, forhøjet- eller terminal).
 • Om du har henstandsordning med et apotek.
 • Om du har helbredstillæg fra din kommune.


Hvem har adgang til CTR?

Svar 

Borgeren

 • Du kan se din saldo i CTR samt eventuelle udligningsbeløb og bevillinger af individuelt tilskud på fmk-online.dk
 

Læger

 • Din læge kan se de samme oplysninger som dig.
 

Apoteker

 • Alle apoteker har adgang til oplysningerne i CTR, så det har ingen betydning for dit tilskud, på hvilket apotek du køber din medicin. Du kan frit skifte mellem alle apoteker i Danmark og vil fortsat kunne få de tilskud, du er berettiget til.
 

Lægemiddelstyrelsen

 • Lægemiddelstyrelsen har som dataansvarlig for registret pligt til at sørge for, at CTR fungerer, som det skal og kan derfor også tilgå det. Det samme kan eventuelle operatører på Lægemiddelstyrelsens vegne.


Kan jeg undgå at være registreret i CTR?

Svar
Ja. Men du skal vide, at hvis du ikke vil registreres i CTR, mister du retten til at få tilskud. Du skal selv informere det pågældende apotek, som du handler på, såfremt du ikke vil registres i CTR.

Har du brug for en liste over medicin købt på apoteket?

Svar
Du skal henvende dig til apoteket, og de kan udskrive en liste over, hvad der er registreret om dig i CTR. Det kaldes en transaktionsliste.

Transaktionslisten vil indeholde oplysninger om:

 • Hvornår dit tilskudsår startede
 • Du var over eller under 18 år ved tilskudsperiodens begyndelse
 • Hvilke beløb (tilskudspriser eller medicinens faktiske pris) der er blevet givet tilskud til og hvornår
 

Hvis du får særlige medicintilskud, fordi du har en kronikerbevilling, enkelttilskudsbevilling, terminalbevilling eller får forhøjet tilskud, vil dette også fremgå af registeret. Hvor meget tilskud kan jeg få?

Svar
Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).

Derudover afhænger tilskuddets størrelse også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Tilskudsperioden på et år starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode er udløbet. Skemaet nedenfor viser den årlige udgift pr. person til tilskudsberettigede lægemidler (før tilskud er trukket fra):Sammenhængen mellem tilskuddets størrelse og din samlede årlige udgift til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er trukket fra, ses af skemaet nedenfor. Beløbene i skemaet gælder fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. 

Her et eksempel på
 Jeg kan ikke betale for medicinen, hvad er min mulighed?

Svar
Hvis du forventer, at din CTR-saldo bliver meget høj (omkring 19.000 kr.) i løbet af dit tilskudsår, kan du få en henstandsordning med dit apotek.

En henstandsordning er en aftale mellem en borger og et apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede medicin be­tales i 12 lige store dele.

Egenbetalingen for 2021 er på 4.270 kr. Det vil sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver på godt 356 kr. Dette beløb er ikke inklusive eventuelle gebyrer apoteket måtte have.

Kan man få kronikertilskud?

Svar
Både ja og nej. Du får tilskud til al tilskudsberettiget medicin, du køber på recept og dermed ikke kun medicin til de kroniske sygdomme.

Et kronikertilskud betyder, at du får 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 19.851 kr.

Det svarer til en egenbetaling på 4.270 kr. opgjort i tilskudspriser, når tilskuddet er trukket fra. Du kan dermed højst få en egenbetaling på 4.270 kr. om året, forudsat at du altid køber den billigste medicin.

FAKS anbefaler

Hvis egenbetalingen på 4.270 k. om året er problematisk, så undersøg følgende muligheder:
kontakt dit apotek for en henstandsordning (ligelig betaling per måned) tjek om du får medicin som ikke er tilskudsberettiget, så kan du måske søge enkelttilskud, tag en dialog med kommunen om du muligvis er berettiget til nogle af de forskellige kommunale tilskud

Husk som medlem af FAKS kan du få juridisk rådgivning skulle du have behov. Derudover kan du med fordel benytte dig at SmerteLinjen, og tale med en socialrådgiver der (det er ganske gratis).

Kan jeg få tilskud på medicin købt i et andet EU/EØS-land

Svar
Du kan få tilskud, hvis du har købt receptpligtig medicin i et andet EU/EØS-land. Der gælder de samme regler for tilskud til medicin købt i et andet EU/EØS-land, som der gør for medicin købt i Danmark. Du skal udfylde et elektronisk ansøgningsskema.

Læs mere om tilskud til medicin købt i et andet EU/EØS-land 
Hvad er enkelttilskud?

Svar
I nogle tilfælde kan der gives tilskud til medicin, der ellers ikke er tilskudsberettiget.

Der kan gives enkelttilskud til:

 • receptpligtig medicin
 • håndkøbsmedicin
 • medicin som apoteket fremstiller specielt til dig (magistrelle lægemidler)
 • medicin som ikke må sælges i Danmark, medmindre du har en særlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.
 • Din læge skal sende en ansøgning til Sundhedsstyrelsen med en begrundelse for, hvorfor du skal have sygesikringstilskud til den pågældende medicin.


Der kan også søges om tilskud til receptpligtig medicin, der kun er tilskudsberettiget ved behandling af en bestemt sygdom (klausuleret tilskud). Lægen kan begrunde, at du skal bruge medicinen til en anden sygdom, end den tilskuddet er klausuleret til.

Hvis Sundhedsstyrelsen imødekommer din ansøgning, modtager du en enkelttilskudsbevilling, som er gyldig resten af dit liv.

Bevillingen bortfalder dog, hvis din medicin på et senere tidspunkt får generelt tilskud.

Bevillingen angiver navnet på den medicin, som du får tilskud til. Men bevillingen gælder også for medicin, der hedder noget andet, men som indeholder det samme virksomme stof og skal indtages på samme måde. Bevillingen bevirker, at du får tilskud til denne bestemte medicin.

Enkeltilskudsbevillinger fra før den 1. marts 2000 er stadig gyldige efter de nye tilskudsregler. Dog gælder procentsatsen ikke længere.

Tilskuddets størrelse følger de samme regler, som medicin med generelt tilskud og tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i CTR.

Enkelttilskudsbevillinger registreres elektronisk i CTR. Du skal derfor ikke vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicinen.

Lægemiddelstyrelsen behandler langt de fleste ansøgninger om enkelttilskud og forhøjet tilskud inden for 14 dage.

Læs mere om enkelttilskud

Hvad er forhøjet tilskud?

Svar
Medicin med samme lægemiddelstof kan indeholde forskellige hjælpestoffer. Hvis du er allergisk overfor fx et farvestof, kan din læge søge Sundhedsstyrelsen om forhøjet tilskud til netop den medicin, du kan tåle.

En bevilling om forhøjet tilskud bevirker, at du får tilskud til medicinens fulde pris, selv om medicinen har en tilskudspris, der er mindre, dvs. der findes billigere medicin indenfor gruppen. Det er også den fulde pris, der tæller med ved opgørelsen af saldoen over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin.

Hvis Sundhedsstyrelsen godkender din ansøgning, modtager du en bevilling, som er gyldig resten af dit liv. Bevillinger om forhøjet tilskud fra før den 1. marts 2000 er stadig gyldige.

Bevillinger om forhøjet tilskud registreres elektronisk i CTR. Du behøver derfor ikke vise bevillingen på apoteket, hver gang du køber medicinen.

Lægemiddelstyrelsen behandler langt de fleste ansøgninger om enkelttilskud og forhøjet tilskud inden for 14 dage.

Læs mere om forhøjet tilskud


Hvad er terminaltilskud?

Svar
En læge kan ansøge om terminaltilskud til en døende patient, når patienten er indtrådt i den terminale fase af sin sygdom, hvor det er helt oplagt, at patientens forventede restlevetid er på få uger til få måneder, og hospitalsbehandling med henblik på helbredelse er udsigtsløs. Terminaltilskuddet er til patienter, der vælger at dø i eget hjem eller på hospice, og fx plejes af nærtstående, kommunen eller personalet på et hospice. Terminaltilskuddet dækker alle udgifterne til lægeordineret medicin. Tilskuddet gives for en periode på 12 måneder.

Ansøgninger om terminaltilskud behandles normalt inden for 2 hverdage.

Læs mere om terminaltilskud


Hvad er kommunale tilskud?

Svar
Sygesikringen giver tilskud til medicin, men det er også muligt at få dækket medicinudgifter af kommunen. Der kan gives tilskud i henhold til

 • Pensionsloven
 • Lov om aktiv socialpolitik
 • Lov om social service
 

Omfattede borgere er pensionister, ubemidlede samt hjemmeboende børn og voksne med handicap. I alle tilfælde bevilges tilskuddene af hjemkommunen.

Bemærk
Medlemskab af Sygeforsikring ”danmark” eller andre private forsikringsordninger kan have indflydelse på muligheden for at opnå medicintilskud fra kommunen.

Kommunale tilskud til medicin registreres ikke i det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Tilskud efter pensionsloven § 14

Ifølge lov om social pension kan en kommune yde et helbredstillæg (tilskudskort) til folke- og førtidspensionister.

 • Tilskudskortet dækker en del af egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin samt udgifter til fodpleje, fysioterapi m.m.
 • Helbredstillægget er afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.
 • Pensionister får beregnet en personlig tillægsprocent som danner baggrund for det kommunale tilskud.
 • Hvis pensionistens formue er under 78.900 kr. (vejledende) er tillægsprocenten 100, og pensionisten vil modtage tilskud til medicinprisen på 85 %.
 

Tilskuddet beregnes af hele patientandelen, efter at sygesikringstilskuddet er trukket fra.
Ud over det personlige helbredstillæg kan en kommune efter individuel vurdering undtagelsesvis yde et personligt tillæg bl.a. til ikke-tilskudsberettiget medicin, ernæringspræparater m.m.

Tilskud efter lov om aktiv socialpolitik § 82:

Der kan ydes hjælp til medicinudgifter, som man ikke er i stand til selv at betale, og som ikke dækkes af anden lovgivning.
Der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, både hvad angår den enkeltes indtægtsforhold og medicinen.

Tilskud efter lov om social service – §41: Tilskud til nødvendige merudgifter ved forsørgelse af handicappet barn i eget hjem

Det forudsættes, at merudgifterne er en følge af handicappet, og at de overstiger en fast bagatelgrænse.

Herudover er hjælpen normalt uafhængig af indtægtsforhold og dækker de udgifter, der ligger ud over normal forsørgelse af et barn – herunder udgifter til nødvendig medicin.
Ydelsen vil oftest omfatte egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin, men kan eksempelvis også omfatte tilskud til håndkøbscremer, olier o. lign. til børn med eksemlidelser.

Tilskud efter lov om social service – § 81: Tilskud til nødvendige merudgifter ved forsørgelse af handicappet voksen i eget hjem.

Det forudsættes, at merudgiften er en følge af handicappet. Voksne – dog som hovedregel ikke pensionister – med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap, som har ophold i eget hjem, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen.

I begge tilfælde er begrundelsen for muligheden for at yde tilskud, at den handicappede kan forblive i eget hjem og leve så normal en tilværelse som muligt.

Hvad er tilskud til ernæringspræparater?

Svar
Lægemiddelstyrelsen godkender ernæringspræparater til tilskud og opdaterer listerne over tilskudsberettigede ernæringspræparater løbende. Det er kun præparaterne på listerne, som er berettiget til tilskud. Der er ikke mulighed for at søge individuelt tilskud til enkelte patienter.

Standardprodukter er sondeernæring eller drikke, der anvendes til supplering af den almindelige kost eller som eneste ernæring. Benævnes standardprodukt, da det kan dække de fleste patienters behov. De opdeles i to kategorier, fuldgyldige og ikke-fuldgyldige afhængig af indholdet af næringsstoffer.

Specialprodukter, er sondeernæring, drikke eller pulver, der anvendes til supplering af den almindelige kost eller som eneste ernæring. Benævnes specialprodukt, da præparatet kan være karakteriseret ved at have en speciel sammensætning fx mht. type af fedtstof, protein eller saltindhold. Præparaterne er ofte udarbejdet til patienter med en bestemt sygdom eller mangeltilstand.

Det er din praktiserende læge, som udskriver ernæringsrecepter. De gælder som udgangspunkt kun 6 måneder ad gangen.


Hvorfor tilbydes jeg en alternativ medicin på apoteket?

Svar Når du køber medicin med tilskud på recept på apoteket, kan du opleve, at den medicin du får, ser anderledes ud, end den du plejer at få, eller den har et andet navn end den medicin, som lægen har skrevet på recepten. Det er fordi, at apoteket altid skal tilbyde det billigste alternativ til den medicin, du skal have, så du kan spare penge.

Medicinen virker på samme måde, men er bare billigere. Det kaldes synonym medicin. Der gives kun fuldt tilskud til den billigste, synonyme medicin (= tilskudsprisen).

Det er dit valg!

Apoteket skal altid tilbyde dig det billigste alternativ til din medicin – medmindre lægen har skrevet noget andet på recepten. Når apoteket tilbyder dig et billigere alternativ til den medicin, du skal have, kan du altid vælge at takke nej. Du bestemmer selv, om du vil have den dyrere eller billigere udgave af medicinen. Hvilken en der er billigst, kan ændre sig hver gang, du kommer og køber din medicin på apoteket. Priserne på medicin ændrer sig nemlig hver 14. dag.

Læs gerne pjece fra Lægemiddelstyrelsen Medicin med samme virkning til en lavere pris 

FAKS anbefaler:
Du skal altid være opmærksom, når du får udleveret medicin. Husk navnet på aktive indholdsstof i din medicin og lad etiketten sidde på pakningen. Læs altid indholdssedlen, hvis du får udleveret et produkt, som du ikke plejer. Vær ligeledes opmærksom på bivirkninger.

Hvad er prisen på medicin

Svar
Det er virksomhederne, der fremstiller, importerer eller sælger medicin i Danmark, som fastsætter priserne på medicinen.

Reglerne siger, at receptpligtig medicin og de typer håndkøbsmedicin, der kun må sælges på apotekerne, skal sælges til præcis samme pris på alle landets apoteker. Priserne på disse typer medicin svinger derfor ikke fra apotek til apotek, og det har således ingen betydning på hvilket apotek, du indløser din recept.

Priserne på naturlægemidler og de typer håndkøbsmedicin, som må sælges i andre butikker end apoteker, f.eks. i supermarkeder og kiosker, må gerne variere. Disse priser fastsættes alene af butikken, og du kan derfor opleve, at priserne svinger fra butik til butik.

Priser på receptpligtig medicin og apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin

Receptpligtig medicin og apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin sælges til præcis samme pris på alle landets apoteker, og virksomhederne er forpligtede til at fastholde prisen på medicinen i 14 dage af gangen.

Konkret betyder det, at virksomhederne hver 14. dag melder deres prisændringer til Lægemiddelstyrelsen via anmeldelsessystemet DKMAnet, som sikrer, at virksomhederne ikke kan se hinandens prisændringer. Medicinen med den billigste pris får så retten til at blive tilbudt på apotekerne i den førstkommende prisperiode på 14 dage. Lægemiddelstyrelsen offentliggør dernæst de nye, gældende priser på hjemmesiden www.medicinpriser.dk.

Den frie konkurrence og de skiftende priser hver 14. dag skal muliggøre en høj konkurrence og dermed lave medicinpriser i Danmark.

Hvad bruger man Medicinkort til?

Svar
På Medicinkortet får du overblik over dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer. Du kan se dine recepter, hvor mange udleveringer, du har tilbage, og du har mulighed for at anmode din læge om receptfornyelse. Hvis du har børn, der er under 15 år gamle, kan du også se deres medicinkort. Du kan tilgå Medicinkort online eller downloade app til din telefon. Du skal bruge dit NemID for at kunne logge ind.

Gå til Medicinkortet


Kan jeg få tilskud til medicinsk cannabis i forsøgsordningen

Svar
Der er en særlig tilskudsordning for de medicinske cannabisprodukter, der er omfattet af den fireårige forsøgsordning.

Borgere får 50 % i tilskud til cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen. Der kan max. udbetales 10.000 kr. i tilskud til forsøgsordningens cannabisprodukter på et år. Tilskuddet bliver fratrukket automatisk ved købet på apoteket.

Tilskud til medicinsk cannabis bliver beregnet separat i Lægemiddelstyrelsens nyoprettede Centrale Tilskudsregister for Cannabis (CTR-C). Du kan derfor have 2 separate tilskudsperioder.

Borgere, som har en terminalbevilling, får 100 % i tilskud til forsøgsordningens produkter.
Tilskudsgrænserne og tilskudsprocenter til køb af medicinsk cannabis er vist i denne tabel:


Link til informationsark om tilskud til
Medicinsk cannabis 

Læs mere om tilskud til medicinsk cannabis 

Kildehenvisninger:

https://www.sundhed.dk/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/
https://borger.dk

Picture of FAKS

FAKS

Artiklen er skrevet og produceret af frivillige fra FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter .. Også for Pårørende

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS