Strategi for smerteområdet – en handlingsplan målrettet mennesker med kroniske smerter

5 personer rundt om et bord

I Juli 2022 udgav Sundhedsministeriet efter mange års ventetid “Strategi for smerteområdet – en handlingsplan målrettet mennesker med kroniske smerter” Strategien indeholder fem initiativer som skal udføres mellem 2022 – 2024.

Strategien skal skabe øget fokus på smerteområdet og de mange indsatser, som allerede findes i dag, ligesom der med strategien iværksættes nye initiativer til gavn for kroniske smertepatienter.

Smertehandlingsplanen (juli 2022) – læs den fulde plan

Med strategien for smerteområdet sættes der et øget fokus på smerteområdet, og initiativerne, som bliver beskrevet i det følgende, skal være med til at sætte en retning for den fremtidige indsats.

 

INITIATIV 1. Faglige anbefalinger om organisering og indsatser på smerteområdet

Alt for mange mennesker med kroniske smerter oplever, at deres forløb er unødvendig lange og usammenhængende. Det kan have stor  påvirkning på deres hverdagsliv, livskvalitet og kan øge risikoen for tab af funktionsevne.

Derudover kan det for en del betyde, at de må gå ned i tid på deres arbejde eller helt stoppe med at arbejde.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen udarbejde anbefalinger, der skal understøtte en tidlig udredning samt bedre organisering i samarbejdet mellem sektorer særligt med fokus på udredning, diagnostik og iværksættelse af relevante faglige indsatser for mennesker med kroniske smerter.

Anbefalingerne skal understøtte en kvalificering af udredningsprocessen for mennesker med smerter, så de ikke bliver fastholdt unødigt længe i udredningsforløb og således forebygge, at deres smerter bliver kroniske. Samtidigt skal anbefalingerne understøtte, at smertepatienter får tilbudt den rette behandling på det rette tidspunkt.

INITIATIV 2. Nationale kliniske anbefalinger til udredning og behandling af mennesker med smerter

I dag varetages størstedelen af udredningen af kroniske, ikke-kræftrelaterede smerter af egen læge i almen praksis med inddragelse af speciallæger ved behov. Sundhedsstyrelsens faglige afdækning af smerteområdet viser, at der mangler viden, kompetencer og værktøjer blandt de alment praktiserende læger til at understøtte en hurtig udredning og behandling af patienter med smerter.

De alment praktiserende læger efterspørger faglige kompetencer, eksempelvis med hjælp fra smertescoringsværktøjer, der kan gøre det lettere at identificere og håndtere patienter med smerter eller patienter, der er i risiko for at udvikle kroniske smerter.

Derfor vil Sundhedsstyrelsen udarbejde nye nationale kliniske anbefalinger for konkrete faglige indsatser, der kan understøtte alment praktiserende læger i at udrede og behandle smertepatienter bedre og hurtigere. Anbefalingerne vil også være relevante i forbindelse med smertebehandling efter planlagte operationer for at forebygge afhængighed af smertestillende medicin.

 

INITIATIV 3. Styrket patientinddragelse for patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter oplever ofte også fysiske begrænsninger og mentale påvirkninger, og derfor er det vigtigt, at der også fokuseres på dette i smertebehandlingen. Derfor udvikles et nationalt spørgeskema til patientrapporterede oplysninger (PRO) målrettet patienter med kroniske smerter, og skemaet vil bygge videre på eksisterende bio-psykosocialt PROskema.

Spørgeskemaet skal bidrage til at styrke dialogen mellem patienter og sundhedsprofessionelle, fordi patienterne via PRO får hjælp til at udtrykke, hvordan smerterne også påvirker dem mentalt og fysisk. Desuden vil et PROspørgeskema give patienterne bedre indblik i deres sygdomsforløb og dermed bidrage til, at borgerne bliver mere empowered i forhold til deres forløb.

 

FAKS samarbejder her med PRO Sekretariatet – og søger smertepatienter og smerteramte til at deltage i workshop – læs mere

 

INITIATIV 4 Oplysningsindsats om kroniske smerter

En analyse fra Sundhedsstyrelsen viser, at mange danskere med kroniske smerter oplever at blive mødt med manglende forståelse, mistillid og stigmatisering blandt andet på grund af manglende viden om kroniske smerter hos deres omgivelser.
Analysen peger på, at der er brug for bred oplysning, der skal aflive myter om kroniske smerter og give værktøjer til at forstå og tale om tilstanden. Det gælder både, når mennesker med kroniske smerter er sammen med familie og venner, på arbejdspladsen og hos lægen.

Link til kampagnen

 

INITIATIV 5. Styrket kvalitet via faglige samarbejder

For at understøtte udbredelse og implementering af nye anbefalinger målrettet kroniske smertepatienter afholder Sundhedsstyrelsen to temadage for relevante sundhedsfaglige aktører og faggrupper, relevante myndigheder samt patient- og pårørendeforeninger.
På temadagene kan relevante eksperter på området eksempelvis inddrages, så den nyeste viden og erfaringer kan drøftes i relation til anbefalingerne og medtænkes, når anbefalingerne udbredes i sundhedsvæsenet.

FAKS ENGAGEMENT I DET NATIONALE ARBEJDE IFM. SMERTEBEHANDLINGSSTRATEGIEN

 

INITATIV 1 Faglige anbefalinger om organisering og indsatser på smerteområdet

  • FAKS sidder som en af de ganske få patientforeninger i arbejdsgruppen:
    • Anbefalinger for organisering og indsatser på smerteområdet

 

INITIATIV 2 Nationale kliniske anbefalinger til udredning og behandling af mennesker med smerter

  • FAKS sidder som en af de ganske få patientforeninger i arbejdsgruppen:
    • NKA – Nationale kliniske anbefalinger for farmakologisk behandling af smerter
    • NKA – Faglige anbefalinger for udredning af personer med kroniske smerter i almen praksis

 

INITIATIV 3. Styrket patientinddragelse for patienter med kroniske smerter

  • FAKS samarbejder her med PRO Sekretariatet – og søger smertepatienter og smerteramte til at deltage i workshop – læs mere

 

INITIATIV 4 Oplysningsindsats om kroniske smerter

  • FAKS har bidraget til dele af kampagnen
Picture of FAKS

FAKS

Artikel er skrevet af Lars Bye Møller.

Lars har i 15 år arbejdet med sundhedsvidenskab, sundhedspolitik og internationale kontakter i foreningen. Lars har levet med smerter og fibromyalgi i 25 år.

STØT FAKS

Støt FAKS og vores indsats for at bedre forhold for smerteramte – læs mere om mulighederne her”
STØT OS