Formandens Beretning 2013.

Nu er der endelig begyndt at ske noget på smerteområdet. Jeg har været med i nogle år nu, og aldrig har der været så mange henvendelser, og så meget nyt vedr. smerter. Jeg vil senere komme nærmere ind på de væsentligste af nyhederne.

Lokalafdelinger:

Så kom vi i gang i Roskilde. I rigtig mange år, har vi troligt mødt op til sundhedsdagene i Roskilde, og langsomt men sikkert fået etableret et godt netværk. I sidste beretning i 2012, kunne jeg fortælle at nu så der ud til at ske noget i Roskilde.

Ganske kort tid efter var det i Ringsted, vi var til forskningen døgn på hospitalet Valdemar. En god dialog med smerteklinikken og ledelsen, gjorde at vi kunne få lokaler ganske gratis på hospitalet. Også her er vi i gang, det var et par hurtige beslutninger der gjorde udslaget, men vi mærker en god opbakning.

Horsens kom også meget hurtigt i gang, der er fundet lokaler, og en grupper er allerede dannet.

Det samme gælder Herning. Vi har i flere år haft en kontaktperson i Herning, men nu var tiden inde til at få startet en afdeling op.

Det næste skud på stammen bliver måske Aalborg, jeg ved at Birthe Omdahl har haft kontakt med flere interesserede.

Lige så stille det egentlig var med åbning af nye afdelinger i 2011, lige så hurtigt er det gået i 2012. Det viser blot med al tydelighed at vi kan have nok så mange visioner, men det er ildsjælene ude i landet der gør en forskel.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle kontaktpersonerne, nye som gamle, I gør et kæmpe stykke arbejde, og uden jer havde vi slet ikke den ganske uvurderlige erfaringsudveksling, og sociale samvær smertepatienter imellem, som er så vigtig. Så tusinde tak for jeres indsats.

Nye samarbejdspartnere/kontakter:

29. til 31. maj var FAKS værter for en stor konference i Bellacenteret. SIP’en - Societal Impact of Pain var et europæisk stormøde, hvor en række europæiske smerteforeninger og sammenslutninger under organisationen EFIC- European federation of the international association for the study of pain chapters mødtes. EFIC grundlagt i 1993 er en sammenslutning af 34 smerteselskaber der består af mere end 2000 videnskabsfolk, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundhedspersonale. Det er tredje gang at SIP’en blev afholdt. Medicinalfirmaet Grünenthal var sponsor og stod for det praktiske og logistikken.

Målet med dette stormøde var som med de tidligere at skabe opmærksomhed omkring den utilstrækkelige behandling, der i dag finder sted af kroniske smerter og samtidig lave nogle retningslinjer og fremtidige handlingsplaner for EU som helhed. Fremtidige smertepatienter skulle nødigt mødes med samme skepsis og vilkårlige behandling, som mange af os har oplevet.

Jeg føler virkelig at det var en succes. 400 mennesker fra over 30 landet var taget til København. Vi var 4 fra FAKS der var med. Det var så spændende, men også nogle virkelig hårde dage. Det var lange dage, de foregik på engelsk, og hver gang der var en pause, var der nogen der lige skulle have en udtalelse. Det var både til radio, tv og det skrevne medie. (Jeg har vist nok været på portugisisk fjernsyn)

Men SIP’en var også startskuddet til noget stort og noget nyt. På den første SIP i Bruxelles, var der lavet en ”Road map for action” Man kan kalde det en køreplan for hvordan man rundt om i Europa kan sætte fokus på forskellige områder af smerteproblematikken. I 2012 var der så lavet en monitorering, hvordan går det så rundt om i Europa, og Danmark høstede bundkarakter hele vejen rundt. Under det danske symposium, stod det klart at alle de faggrupper der var repræsenteret, alle var enige om at de forhold vi byder smertepatienter i Danmark ikke var i orden, og at der burde gøres noget. Vi samlede en initiativgruppe, og de har holdt møder året igennem.

7. februar var interesseorganisationen ”SmerteDanmark” så en realitet. Det er ganske skæld sættende for den kroniske smertepatient, at der nu er en interesseorganisation på det store forsømte smerteområde. En bred bestyrelse skal være med til at sikre større viden, og bedre smertebehandling. Bestyrelsen i SmerteDanmark rummer smertelæger, patienter, en socialrådgiver, en psykolog, en kiropraktor, en fysioterapeut og en forsker. En så bred bestyrelse skal være med til at sikre at alle interesser bliver taget med i det videre arbejde.

SmerteDanmark vil arbejde inden for 4 fokusområder: Politisk, patientstøtte, uddannelse og oplysning.

Jeg mener at det er et meget stort skridt der nu er taget. I erkendelsen af at vi i FAKS ikke har de nødvendige ressourcer til at løfte så store opgaver alene, har vi valgt at gå ind i arbejdet i SmerteDanmark. Sammen står vi stærkere. Det var et meget bevæget tidspunkt, da interesseorganisationen endeligt var stiftet. Vi har i FAKS kæmpet hårdt for danske smertepatienters rettigheder. Især de sidste par år med revurderingssagen, har vi måttet sande, at ja vi fik gjort en forskel, men vi manglede det sidste for at få en 100% acceptabel revurdering i hus. Det varmede at se de mange fremmødte, der alle var positive, og arbejdsvillige. Alle faggrupper kan se behovet, og alle står nu klar til at ville være med til at gøre en forskel. Det var en rigtig dejlig følelse.

Jeg vil ønske SmerteDanmark al mulig held og lykke i fremtiden. Jeg ser frem til et godt samarbejde.

Det bringer mig videre til årets mærkesag.

Årets mærkesag:

Den absolut største sag der har præget 2011, er revurderingen af tilskud til stærke smertestillende lægemidler, og det var bestemt også en sag der prægede 2012. Vi har i FAKS brugt rigtig mange timer på at tale med politikere, embedsfolk, journalister m.m. Vi har skrevet høringssvar og fulgt op på de beslutninger der er blevet taget. Vi startede med over 70.000 patienter der skulle have omlagt deres medicin, og endte med et sted mellem 20.000 og 25.000. Det var en lille sejr, men vi havde bestemt håbet at vi kunne have reddet de sidste også.

Vi har lavet artikler om emnet, og lavet lister over de præparater der mister tilskud. Det hele ligger tilgængeligt på vores hjemmeside.

En sponsor gjorde det muligt at vi også kunne orientere Danmarks smertepatienter via aviserne. En helsides annonce i 24-timer, MetroXpress og BT, og en genindrykning i 24-timer har givet god og positiv respons. Mange har besøgt vores hjemmeside, og vi har faktisk også kunnet spore et øget antal medlemmer. Vi håber at have slået 2 fluer med et smæk, at vi har orienteret nogle smertepatienter om den kommende udfordring, og vi har øget kendskabet til vores forening. Tilskuddene forsvandt den 4. marts 2013.

Denne revurdering, besluttede sundhedsministeriet at der skulle laves en analyse af. Det blev besluttet at lave analysen på blodtryksområdet. Så var FAKS igen klar med en skrivelse til sundhedsministeriet. Der er væsentlig forskel på om man skal omlægges i blodtryksmedicin, en problemstilling ofte uden symptomer, eller om det gælder smertemedicin. Denne skrivelse afstedkom en henvendelse fra Sundhedsminister Astrid Krag, der gerne ville have et møde, hvor vi kunne uddybe vores synspunkter, og fortælle hvor skoen i øvrigt trykker i forbindelse med smertebehandling. Dette møde fandt sted den 11. marts. Mødet var præget af en meget positiv dialog. Ministerens hovedinteresseområder var den sociale ulighed og tidlig behandling af smertepatienter. De 2 emner ligger meget i tråd med det politiske arbejde vi har lavet i FAKS igennem de sidste år.

Der er et politisk momentum lige nu. Vi skal udnytte at politikerne er omstillingsparate. Vi skal udnytte at vi gennem de sidste års revurderingssag, har fået sat fokus på en patientgruppe der har det svært, på rigtig mange områder. Det er vigtigt at vi i bestyrelsen får prioriteret vores arbejde, så vi sikrer at vores lokale netværksgrupper bliver flere. Det skal sikrer den bedst mulige hverdag for den enkelte patient. Men vi skal bestemt også blande os politisk, for på den lange bane, at være med til at sikre en fremtidig god smertebehandling. Det vil hjælpe smertepatienter overordnet.

Årets projekt:

2012 var året hvor selvhjælpsguiden ”Få et bedre liv med smerter” så dagens lys. Der er blevet taget utrolig godt imod pjecen. Den ligger nu hos alle de tværfaglige klinikker private såvel som offentlige. Den ligger hos mange læger, fysioterapeuter m.m. Der går ikke en uge uden at jeg sender ud ifølge bestillinger fra hjemmesiden. Ja selv i Norge har de været glade for den. Den er oversat til Engelsk, da nogen af vores søsterforeninger i Europa, var meget interesserede i den. Lige nu ser det endvidere ud til af at den bliver oversat til Svensk og rettet til efter Svenske forhold. Det er en stor glæde at smertepatienter, ikke kun i Danmark får noget ud af vores arbejde.

Vi har her i marts måned haft et møde med Netdoktor. De har 400.000 til 500.000 besøgende på deres smertesider om året. Netdoktor har tilbudt at lægge vores selvhjælpsguide på deres smerteemnesider. Det er vi utrolig taknemmelige for. Fremadrettet håber vi på et godt samarbejde på flere andre områder.

P.T. arbejder Lars Bye Møller og jeg på et plakatprojekt. Mange har været søde at lade sig fotografere. Plakaten ”smerten har mange ansigter” håber i vi på kan komme ud og hænge på klinikker og i konsultationer, på biblioteker og i frivilligcentre landet over. Det er stadig vigtigt at vi får kendskabet til foreningen i vejret. Vi har brug for flere medlemmer, så vores stemme for alvor kan gøre sig gældende.

Blad og hjemmeside:

Der er ikke så meget at sige om blad og hjemmeside. Det kører fantastisk godt, og tak til Kalundborg afd. for det. Vi får meget ros for vores hjemmeside, men også de sidste blade har fået mange positive ord med på vejen.

Tak til alle jer der er blevet gode til at komme med input og historier. Jeg håber at mange vil blive inspireret til også at fortælle om deres liv og hverdag. Det behøver ikke være lange romaner, men små hyggelige ting om hvad der gør en forskel i jeres liv. HUSK endnu engang at det er jeres blad og jeres hjemmeside. I er med til at gøre tingene spændende, nærværende og inspirerende.

Temadage:

I 2012 har 2 forskellige sponsorer gjort det muligt at vi kunne holde 2 hold temadage, og tusinde tak til dem.

Temadage om konflikthåndtering og problemløsning blev afholdt i april. Det var et ekstra sæt temadage der blev afholdt efter ønske fra lokalafdelingerne. Hans Stavnsager fra Center for frivilligt socialt arbejde var omdrejningspunktet for temaet. Hans gav os rigtig mange gode redskaber der blev tilføjet vores håndbog for kontaktpersoner. Den er i skrivende stund på vej rundt til alle kontaktpersoner.

De ”almindelige” temadage blev holdt i november. Det er utrolig vigtigt at vi mødes i hvert tilfælde en gang om året. Det er vigtigt for FAKS´s fremtid, at alle kontaktpersoner kender hinanden, og kan søge hjælp og erfaringsudveksling hos hinanden. Jeg håber at vi endnu engang kan finde en sponsor der kan hjælpe os med et hold temadage i 2013. Jeg håber, rigtig mange kontaktpersoner vil møde op. Det styrker vores organisation, at vi kan arbejde konkret og målrettet, og sammen sikre FAKS en god og tryg fremtid

Økonomi:

Denne gang er vi kommet ud af regnskabsåret 2012 med et lille underskud. Det er et budgetteret underskud, idet et sponsorat vi fik ind i kassen i 2011, først er blevet brugt i 2012. Ellers har vi lige klaret at holde skinnet på næsen. Det betyder, at selvom vi har fået indrettet os så sparsomt og økonomisk fornuftigt som muligt, så er vi stadig nødt til at overveje hver en krone der bliver brugt. Jeg vil gerne igen i år, sige tak til alle jer, der i det daglige er omkostningsbeviste, og passer på hver en krone. Finanskrisen er stadig over os, det er super vanskeligt at finde sponsorer der har et økonomisk overskud til at være socialt ansvarlige.  Men ved at finde sponsorater fra projekt til projekt, og være sparsommelige med driftsudgifterne, så løber det rundt.

Vi vil i år igen forsøge at få del i tips- og lottemidlerne til driftsstøtte. Vi er i gang med at få ministeriet for sundhed og forebyggelse til at forstå at smerter bør rubriceres som en sygdom. Eller få dem til at ændre en gammeldags måde at anskue tingene på. Som sagen ligger i dag, er det ikke muligt for os at få støtte, da man ser på smerter som et spildstof til andre diagnoser. Det arbejder vi på at få ændret.

Afslutningsvis:

Jeg har prøvet at få så mange begivenheder som muligt med i beretningen. Det er selvfølgelig ikke muligt at få det hele med, men jeg har prøvet at nå godt rundt.

Til slut vil jeg blot som vanligt sige tak til alle, der er med til at gøre det hele muligt. Tak til alle der har pakket blade, løftet, slæbt, foldet, kørt, talt, skrevet, produceret og meget meget mere. Med jer i ryggen er alt muligt.

 

Pia Frederiksen, formand.

Godkendt på ordinær generalforsamling 21. marts 2013.

Dec 20, 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2021 i FAKS

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling i FAKS.…
Dec 13, 2020

Det er tid til at gøre kroniske smerter til en politisk prioritet!

Med den nye finanslov måtte FAKS gøre opmærksom på, at man desværre endnu engang ikke har…
Nov 15, 2020

Årets sidste medlemsblad er snart på trapperne!

Vi er ved at lægge sidste hånd på årets sidste udgave af SmerteLiv. Vi pakker kuverten…
Nov 15, 2020

FAKS skal bruge en ny kasserer – er det dig?

Vores kasserer har valgt at træde tilbage ved kommende generalforsamling, så derfor skal…
Okt 25, 2020

Deltag i undersøgelse om, hvad der skal forskes i.

Forskningsprioriteter indenfor længerevarende muskuloskeletale smerter. Vi blev i foråret…
Sep 23, 2020

Kroniske smertepatienter har ikke altid et alternativ til svømmebadet

Godt 825.000 danskere lider af kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. En del af…
Sep 22, 2020

Ændring af medlemsweekend

Kære Alle, Tusind tak for jeres tilmelding til FAKS medlemsweekend!! Bestyrelsen har i…
Sep 03, 2020

FAKS medlemsweekend 2020

Så er det endelig igen tid til medlemsweekend. Der er som altid lavet et spændende…
Aug 29, 2020

Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen har just afholdt det første bestyrelsesmøde. Det var en fantastisk oplevelse,…
Jul 13, 2020

FAKS søger energisk redaktør med passion for kvalitet!

Vi skal bruge ekstra kræfter til alle de spændende projekter, som vi har i FAKS regi. Et…
Jul 13, 2020

Tak fra den nye bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse vil gerne sige tak for medlemmernes tillid. Tilliden til, at vi…
Jul 04, 2020

Formandens Beretning 2020.

Lokalafdelinger: I år har der været gang i vores afdelinger. Vi startede ud med at holde…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…
Jan 12, 2020

EFIC 2019 - European pain conference.

If you read this article, you probably live with chronic pain yourself, is a relative to…
Dec 07, 2019

Julehilsen fra formanden 2019

Tak for endnu et dejligt år i FAKS. Så er endnu et begivenhedsrigt år gået i FAKS, nu…
Dec 07, 2019

Bloggen december 2019

Jul jul jul jul jul jul – rør blot ikke ved min gamle jul Så nåede vi tiden igen DECEMBER…
Nov 17, 2019

PLO lægedage i Bellacetret

FAKS har i den forgangne uge været med til PLO lægedage i Bella Centeret. Det har været…
Nov 03, 2019

Møde med Center for komplekse symptomer

Onsdag den 13.8.2019 havde FAKS et møde med Center for komplekse Symptomer i Region…
Nov 03, 2019

Bloggen november 2019.

Medlemsweekenden. Allerførst en stor tak til alle jer, som kom og gjorde medlemsweekenden…
Okt 13, 2019

Bloggen oktober 2019

Efterår Kulde regn og rusk. Ikke ligefrem smertepatienternes bedste venner. Derfor er det…
Sep 24, 2019

Bloggen september 2019

Jeg er simpelt hen nødt til at dele min begejstring med jer. Den 3 september åbnede vi en…
Aug 14, 2019

TV2 Øst interview

I anledning af at WHO nu har anerkendt smerter som en sygdom var TV2 Øst forbi formand…
Jul 28, 2019

Bloggen august 2019

Jeg hedder Jeanette Hesselberg, er 57år og forholdsvis ny i FAKS, samt ét af de nye…
Jul 28, 2019

Vanedannende Medicin

Ny folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær Sundhedsstyrelsen…
Jul 06, 2019

Bloggen Juli 2019

Så blev det min tur til at skrive lidt, det bliver lidt fra min verden og det bliver lidt…
Jun 23, 2019

Åbent hus i Aalborg

Jeg er simpelthen så glad for at jeg tog turen hele vejen fra Jyllinge til Aalborg, da…
Jun 16, 2019

Besøg på smertecenter Middelfart og Næstved

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge to smertecentre.Denne gang…
Jun 02, 2019

3 Artikler fra DR.dk om kroniske smerter

På DR.dk ligger der to artikler, skrevet af Sandra Meersohn Meinecke. Smerteformand glad…
Jun 02, 2019

Arbejdet med smertehandlingsplan i sundhedsstyrelsen.

Den 14. maj skal anden workshop løbe af stablen i forbindelse med sundhedsstyrelsens…
Maj 12, 2019

Bloggen maj 2019

Temadage for den nye bestyrelse og for kontaktpersoner for de lokale afdelinger. 1./2.…
Maj 12, 2019

Nyt tilbud til patienter med alvorlige symptomer ofte uden en egentlig diagnose

Så var der lige en nyhed. Region Hovedstaden åbner nyt Center for Komplekse Symptomer på…
Maj 12, 2019

Kronisk smerte bliver anerkendt som sygdom

FAKS hilser nyheden om, at smerter nu fremover klassificeres som en sygdom, meget…
Maj 12, 2019

Bloggen marts 2019

Formandens Beretning 2019. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Apr 14, 2019

Besøg på smertecenter Odense

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge et smertecenter.Denne gang…
Mar 16, 2019

FAKS Facebookgruppe

Så kommer den endelig, den I har efterspurgt så meget. FAKS har nemlig oprettet en…
Mar 16, 2019

Rundtur til afdelinger.

Tusind tak til alle vores afdelinger rundt om i landet. Det har været en fornøjelse at…
Feb 12, 2019

Bloggen februar 2019

Jubii – vi har simpelthen startet året helt fantastisk. Vi har fået 10 nye medlemmer…
Jan 27, 2019

Vigtig artikel omkring aftrapning af opioider.

Den kommer med nogle virkelig vigtige pointer i forhold til aftrapning af opioider. Mange…
Jan 04, 2019

Besøg på smertecenter Køge

Den 5 december besøgte Pia F., Gitte Ørris og Janni Køge Smertecenter Vi blev taget godt…
Jan 03, 2019

"Smertepatienter risikerer at komme i klemme"

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny National klinisk retningslinie med fokus på…
Jan 02, 2019

Nationale Kliniske Retningslinjer for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Opioider også kendt som morfinlignende lægemidler har en vigtig rolle i behandlingen af…
Dec 08, 2018

Yoga og smerter e-bog

” Ene Ravn, Psykoterapeut, yoga- og mindfulnesslærer, har lavet en e-bog omkring yoga og…
Dec 01, 2018

Besøg på smertecentre

I forbindelse med besøg på smertecentre rundt i landet har vi foreløbig besøgt KIAPRO i…
Nov 04, 2018

Blog November 2018

Jeg skal til barnedåb på søndag. Vi er nemlig blevet bedsteforældre. Wauuuu for 3 måneder…
Okt 27, 2018

Tak for deltagelse i medlemsweekenden.

Det har været en stor fornøjelse at være med til at planlægge en medlemsweekend for så…
Sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
Sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
Jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…
Jun 05, 2018

Åbent samråd af 15/5-2018 om behandling af smertepatienter i Danmark.

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/suu/tv på dette link kan man selv gå ind og se…
Jun 05, 2018

Sundhedsstyrelsen advarer mod stærke fentanyl-analoger

Oprettet 30. maj 2018I denne uge bliver en række uautoriserede fentanyl-analoger omfattet…
Maj 26, 2018

Sundhedspolitisk arbejde

Fra tid til anden udarbejder Sundhedsstyrelsen (SST) nationale kliniske retningslinjer…
Maj 26, 2018

Tilbagetrækning af depotformuleret paracetamol.

Vi er blevet kontaktet af flere af vores medlemmer grundet rygter om at det Europæiske…
Maj 06, 2018

Blog maj/juni

En blog om bekymring. ”Jeg har haft mange bekymringer. De fleste er ikke blevet til…
Apr 14, 2018

Pulje: Kan ny behandlingsmetode fryse smerter væk?

Oprettet 10. april 2018 Offentlige og private aktører kan nu søge om midler til at…
Apr 08, 2018

Projekt om værdibaseret sundhed på de tværfaglige klinikker.

FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds-…
Apr 08, 2018

Formandens Beretning 2018

2017 var det år, hvor jeg kom ind i FAKS. Grunden til, at jeg meldte mig ind, var, at jeg…
Mar 27, 2018

Bestyrelsens blog.

 Af Lars Bye Møller. Dette bliver min sidste bestyrelsens blog i denne omgang, da jeg har…
Mar 27, 2018

Værd at vide om smertestillende håndkøbsmedicin

Oprettet 23. marts 2018 Sundhedsstyrelsen har lavet et informationsark, hvor borgere kan…
Mar 11, 2018

Hvordan er det at være medlem af bestyrelsen

Hvem er jeg: Jeg hedder Gitte, er 50 år. Været kronisk smertepatient siden 2004. Er…
Jan 07, 2018

Forsøgsordning med medicinsk cannabis i Danmark.

I november 2016 vedtog et næsten enigt folketing i Danmark, at det var en god ide at…
Nov 28, 2017

Bloggen november/december 2017

Som jer der var med på weekenden ved er jeg egentlig på orlov. Men jeg kan altså ikke…
Aug 12, 2017

Bloggen august 2017

Sommeren er over os - i al fald i følge kalenderen. Lokalafdelingerne har holdt…
Aug 12, 2017

Adresseændring for smerteklinik

Pr. 1/6 er det tværfaglige smertecenter på Herlev flyttet. Herlev hospital skal være…
Jun 18, 2017

Medicinsk Smertebehandling på godt og ondt.

Med de sidste dages debat omkring Tramadol, og dens bivirkning i form af afhængighed, fik…
Jun 17, 2017

Bloggen - juli 2017

I foråret har vi kørt en kampagne med henblik på fagforeningerne i Danmark og nu har vi…
Maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om…
Apr 23, 2017

Bloggen April 2017

Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt kvalitetsprogram for smerter -…
Jan 29, 2017

Bloggen Januar 2017

Bloggen Januar 2017 Vi vil lige starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.…
Jan 29, 2017

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud Fra den 30. januar 2017 får duloxetin 30 og…
Jan 14, 2017

Tilbageblik på 2016.

Tilbageblik på 2016. Hermed en nytårshilsen fra undertegnede næstformand og resten af…
Dec 09, 2016

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg. Du kan frit vælge sygehus, når du skal…
Nov 20, 2016

Bloggen november 2016

Bloggen november 2016 I skrivende stund har vi netop afsluttet det sidste borgermøde i…
Nov 12, 2016

Medlems-weekend 2016.

Medlems-weekend 2016. Igen i år valgte vi at gentage succesen fra sidste år med en…
Nov 12, 2016

Orientering til borgere i region hovedstaden.

Orientering til borgere i region hovedstaden. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon…
Okt 15, 2016

Smertens ansigt Køge

Smertens Ansigt fotoudstilling og borgermøde på Sjællands universitetshospital Køge. Som…
Okt 15, 2016

Funktionelle lidelser konsensus med svar

FAKS har løbende været med ved seminarer om de funktionelle lidelser, sidst 26. maj i år.…
Okt 06, 2016

Bloggen september 2016

Bloggen september 2016 En stolt formand3 gange på 3 uger har et af vores medlemmer…
Mar 22, 2016

Bloggen marts 2016.

Bloggen marts 2016. Så er foråret over os. Vintergækker og erantis stikker deres hoveder…
Feb 07, 2016

Banebrydende hjælp til amputerede

Personer der er armamputerede søges til forskningsprojekt, dette udføres som et…
Dec 23, 2015

Bloggen December 2015

Bloggen December 2015 Så er et helt fantastisk år ved at gå på hæld. Et år præget af…
Nov 22, 2015

FAKS 25 års jubilæum

FAKS 25 års jubilæum Reception og medlemsweekend For 25 år siden startede en gruppe…
Okt 24, 2015

Bloggen oktober 2015

Bloggen oktober 2015 Ny pjece til pårørende og 25 års jubilæum.Så har FAKS en ny pjece…
Okt 24, 2015

Nyt fra sundhedsstyrelsen

Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016 Fra den 1. januar…
Maj 09, 2015

Bloggen april 2015.

Bloggen april 2015. Generalforsamlingen er vel overstået og vi glæder os i bestyrelsen…
Maj 09, 2015

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer!

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer! I FAKS…
Apr 12, 2015

Formandens Beretning 2015.

Formandens Beretning 2015. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Feb 23, 2015

National Klinisk Retningslinje (NKR)

National Klinisk Retningslinje (NKR) for generaliserede smerter i bevægeapparatet. En NKR…
Feb 15, 2015

Bloggen januar 2015.

Bloggen januar 2015. Så er vi i gang igen for fuld udblæsning efter en dejlig og…
Feb 15, 2015

Lyt til radioprogram om smerter.

Lyt til radioprogram om smerter. Airing Pain er et radioprogram på engelsk, der gennem…
Feb 15, 2015

Pain Toolkit

Pain Toolkit Det er en meget stor omvæltning af din hverdag, når du får kroniske…
Dec 20, 2014

Bloggen december 2014

Bloggen december 2014 Så er året ved at gå på hæld.Sikken et år vi har haft i FAKS.…
Okt 20, 2014

Bloggen oktober 2014.

Bloggen oktober 2014. Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling…
Okt 12, 2014

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Fra FAKS’s side er vi…
Okt 12, 2014

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinje for generaliserede smerter i…
Aug 20, 2014

Red din ryg - med ny behandling.

Red din ryg - med ny behandling. En artikel bragt i BT d. 21/07-2014 omtaler en ny type…
Jun 19, 2014

Bloggen juni 2014:

Bloggen juni 2014: Med ønsket om en god sommer. Hold nu op hvor går det stærkt i…
Jun 15, 2014

Økonomisk håndsrækning fra Trygfonden

”Smertelinjen har fået en økonomisk håndsrækning af de store. Trygfonden har valgt at…
Jun 14, 2014

Formandens Beretning 2014.

Formandens Beretning 2014. Sikke et år, sikke mange begivenheder. På både godt og ondt…
Apr 06, 2014

Fynbo bag ny smertelinje

Fynbo bag ny smertelinje 850.000 danskere lider af kroniske smerter. Fra i dag kan de få…
Apr 06, 2014

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende Sydfyn:…
Apr 06, 2014

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

Undersøgelser, statistik, publikationer, nyheder m.m. Stort fald i antallet af tilkendte…
Apr 06, 2014

Smertepatienter og pårørende får hjælp.

Smertepatienter og pårørende får hjælp. Omtale af Smertelinjen i MetroExpress d. 31.…
Mar 31, 2014

Smertelinjen åbner

Mange tusinde danskere står alene med deres smerteproblemer Nu åbner SmerteLinjen, hvor…
Mar 31, 2014

Bloggen April 2014

Smertelinjen Smertelinjen er nu klar. 25 frivillige rådgivere sidder pr. 1. april klar…
Mar 16, 2014

Funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser. Kære alle sammen. Der har igennem snart en årrække hersket en del…
Jan 11, 2014

Hvorfor melde mig ind i Faks

Hvorfor melde mig ind i Faks -fordi jeg kan få noget faglig viden. -fordi jeg kan være…
Dec 24, 2013

Bloggen December 2013

Bloggen December 2013 Kære alle sammen, Når et år er ved at være slut, så kan man ikke…
Dec 17, 2013

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne.

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne. Selv om der…
Dec 17, 2013

Ny app med Handleplan.

Ny app med Handleplan. Når jeg og andre instruktører over hele landet underviser i, Lær…
Dec 17, 2013

"Smerte har mange ansigter"

"Smerte har mange ansigter" Plakat færdigtrykt og på vej ud i landet. Jeg vil gerne…
Okt 12, 2013

Bloggen oktober 2013.

Bloggen oktober 2013. Rådgivningslinje på vej til kroniske smertepatienter. Det er…
Okt 12, 2013

Kommunale støttemuligheder til medicin

Kommunale støttemuligheder til medicin I FAKS ser vi nu for alvor konsekvensen af at…
Sep 08, 2013

Ny rådgivningslinje til smertepatienter.

Ny rådgivningslinje til smertepatienter. Sundhedsminister Astrid Krag har valgt at hjælpe…
Sep 08, 2013

’Syg i sygt system’ kræver anstændig sagsbehandling for langtidssyge og kronisk syge.

Vi har fået nedenstående henvendelse fra en gruppe der prøver at gøre noget ved alle de…
Jun 28, 2013

Bloggen juni 2013

Bloggen juni 2013 Som I kan se, er det ved at være et stykke tid siden, at jeg har haft…
Jun 28, 2013

Har du mistet tilskud til medicin ?

Har du mistet tilskud til medicin ? og vil du hjælpe andre med din egen historie ? Har du…
Jun 09, 2013

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning.

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning. De fleste af os der til…
Jun 09, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde med Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup i forbindelse med…
Jun 09, 2013

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Tak for dit svar af 16.…
Jun 09, 2013

Svar fra Mette Frederiksen.

Svar fra Mette Frederiksen. Jeg må desværre takke nej til dit forslag om et møde, men jeg…
Maj 04, 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013 Så kom der et svar fra Astrid Krag. Det…
Apr 21, 2013

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter”

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter” kunne man læse på Dagens Medicin den 9/4…
Apr 07, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter. Som opfølgning på vores…
Apr 07, 2013

TERAPI MED HJERTET

TERAPI MED HJERTET Gennem nærvær, fortrolighed og åbenhed kan dine problemer/temaer…
Mar 29, 2013

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter.

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter. Vi har i FAKS - Foreningen…
Mar 15, 2013

Møde med Astrid Krag 11. marts 2013.

Møde med minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag 11. marts 2013. Flere års…
Mar 15, 2013

Bloggen marts 2013.

Bloggen marts 2013. Tanker om førtidspension. Jeg har lige modtaget nyhedsbrevet fra…
Mar 03, 2013

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Smerter: Stærke smertestillende lægemidler (opioider) Vejledende kriterier for…
Mar 03, 2013

Tilskudsregler.

Tilskudsregler. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer der gerne vil vide mere om…
Mar 03, 2013

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”.

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”. Er du en af dem der nu mister dit tilskud på din…
Mar 02, 2013

Mister du tilskud???

Som alle ved er der sket ændringer i tilskudsreglerne, det kan være svært at gennemskue.…
Mar 02, 2013

Interesseorganisationen SmerteDanmark

Interesseorganisationen SmerteDanmark ser dagens lys den 7. februar 2013. Smerteområdet…
Feb 12, 2013

Et stort skridt for den danske smertepatient.

Et stort skridt for den danske smertepatient. En interesseorganisation på smerteområdet…
Dec 22, 2012

Julebloggen december 2012.

Julebloggen december 2012. Så er året 2012 ved at rinde ud. Det er nu det er tid til…
Nov 30, 2012

To our European readers

Many a little makes a mickle - A European platform for achieving national goals. Being a…
Nov 15, 2012

Bloggen november 2012

Bloggen november 2012. Årets temadage for kontaktpersoner er netop vel overstået. Det er…
Okt 26, 2012

PRESSEMEDDELELSE:

PRESSEMEDDELELSE: KAOS NÅR 25.000 SMERTEPATIENTER SKAL HAVE NY MEDICIN De kommende…
Okt 26, 2012

Revurdering af tilskud

Så kom der som sagt en afgørelse fra sundhedsstyrelsen vedr. revurdering af tilskud på…
Okt 26, 2012

Satspuljemidler

Så er det netop lige offentliggjort at satspuljen på smerteområdet 2013 - 16 er kommet på…
Okt 23, 2012

Oplever du problemer med omlægning af din medicin.

Oplever du problemer med omlægning af din medicin. I forbindelse med at…
Okt 23, 2012

Afgørelse på revurdering af tilskud

Sundhedsstyrelsen er nu kommet med en afgørelse på revurdering af tilskud på stærke…
Okt 15, 2012

Åbent samråd

Åbent samråd med sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag den 9. oktober 2012.…
Okt 06, 2012

Whiplashforeningen DK

Whiplashforeningen DK arrangerer for 2.gang en messe i Århus for piskesmældsramte, deres…
Okt 06, 2012

Bloggen oktober 2012.

Bloggen oktober 2012. Så må det være på tide at der kommer et par ord fra mig igen. Der…
Aug 26, 2012

Den sidste udvikling i revurderingssagen

Her er lidt info om den sidste udvikling i revurderingssagen. Allerede i næste uge…
Aug 26, 2012

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium.

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium. Nationale handlingsplaner I…
Jul 29, 2012

Medicintilskudsregler

Ny undersøgelse sår tvivl om patienternes adgang til medicin. Medicintilskudsreglerne er…
Jul 29, 2012

Høringssvar til Medicintilskudsnævnet

Vedr. høringssvar til Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til tilskudsstatus…
Jun 30, 2012

ADVARSEL:

ADVARSEL: Brugen af NSAID'er til kroniske smertebehandling. Pressen har i den seneste tid…
Jun 20, 2012

Bloggen Juni 2012

Bloggen Juni 2012. FAKS har været med til at skrive historie. Det er første gang at der…
Jun 20, 2012

KRONISKE SMERTER.

KRONISKE SMERTER ER IKKE BARE EN LÆNGEREVARENDE AKUT SMERTE. Det er en udbredt…
Jun 05, 2012

SIP symposium

Så er den 3. Societal Impact of Pain symposiom slut, i løbet af de næste uger vil der…
Apr 07, 2012

Høringssvar vedrørende revurdering af tilskud for stærke Opioider

Vi har nu indsendt vores endelige høringssvar til Sundhedsstyrelsen, vedrørende…
Mar 31, 2012

Bloggen april 2012

Det er en kæmpe stor glæde at byde velkommen til vores nye friske hjemmeside. Vi har…
Mar 31, 2012

Formandens Beretning 2012

2011 har været et begivenhedsrigt år. Vi har forhandlet gode aftaler i hus, vi har fået…
Mar 30, 2012

Bekæmp fjernelse af medicintilskud

Som I jo nok ved, er der kommet et forslag til høring vedr. tilskuddet på vores…
Mar 01, 2012

Bloggen Marts 2012.

Al min tid går i øjeblikket med at begrænse den katastrofe jeg skrev om sidst. Udspillet…
Mar 01, 2012

Lær at tackle Kroniske Smerter

Nu er det kursus vi smertepatienter har manglet endelig kommet til Danmark. "Lær at…
Mar 01, 2012

Lær at leve med en Kronisk Sygdom

Lær at leve med en Kronisk Sygdom De fleste kommuner tilbyder alle med en kronisk sygdom…
Jan 12, 2012

Bloggen Januar 2012.

Så er der kommet et forslag fra medicintilskudsnævnet til høring vedr. revurdering af…
Dec 14, 2011

Bloggen December 2011.

Så er året ved at være slut. Det har været et spændende år i FAKS, der er sket meget. Vi…
Nov 16, 2011

Bloggen November 2011

Regeringen har en målsætning, om at det ikke skal være muligt for personer under 40 år at…
Okt 12, 2011

Bloggen oktober 2011

Jeg er lige hjemvendt fra et besøg i Brussels. Formålet med mit besøg var at få FAKS med…
Aug 17, 2011

Bloggen august 2011

23/8 har medicintilskudsnævnet, de første indledende drøftelser af revurdering af…
Jul 01, 2011

Bloggen juni/juli 2011.

Frivillighedens dag er den 30. september. Fremover er den sidste fredag i september…