I november 2016 vedtog et næsten enigt folketing i Danmark, at det var en god ide at etablere en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis. Den 15. dec 2017 blev loven vedtaget, og forsøgsordningen starter den 1. januar 2018. Med denne ordning vil læger kunne udskrive medicin af rå plantebaseret cannabis med henblik på visse patientgrupper, hvor konventionelle lægemidler ikke har kunnet hjælpe tilstrækkeligt. Bevæggrundene til den politiske initierede forsøgsordning har været at imødekomme patienternes ønske om adgang til cannabis og få dem væk fra det voksende illegale marked. Efter 4 år afgøres det, om ordningen skal gøres permanent.

Hvem kan få medicinsk cannabis.

Af Lars Bye Møller

Formelt set bliv

er det som udgangspunkt lettere for lægen at udskrive medicinsk cannabis. Dette skal ses i forhold til den magistrelle cannabis og de allerede eksisterende godkendte lægemidler af cannabis baseret medicin. Her er flere præparater ikke er markedsført i Danmark, hvorfor lægen skal søge om særlig udleveringstilladelse hos lægemiddelstyrelsen og dokumentere forudgående afprøvning af en lang række konventionelle smertepræparater.

Lægemiddelstyrelsen peger i deres vejledning1 til forsøgsordningen på forskellige indikationer og hermed patientgrupper, man som læge kan overveje at udskrive medicinsk cannabis til. Dette er patienter med -

1: kroniske nerve/neuropatiske smerter.

2: smertefulde spasmer pga multipel sclerose.

3: smertefulde spasmer pga rygmarvskadede (behandling hos neurologer).

4: kvalme og opkastning efter kemoterapi (Behandling hos onkologer, hæmatologer el palliativt hospitalsafsnit.).

Som udgangspunkt er der derfor ikke fagligt grundlag for at give medicinsk cannabis til langt størstedelen af alle smertepatienter med diagnoser såsom fibromyalgi, inflammatoriske og degenerative ledsygdomme, slidgigt og knogleskørhed. Lægemiddelstyrelsen vejleder desuden lægerne til kun at anvende medicinsk cannabis som sidste løsning, da godkendte markedsførte lægemidler, som de skriver, “altid er at betragte som mere effektiv end medicinsk cannabis. Derfor bør relevante godkendte lægemidler være afprøvet, før behandling med medicinsk cannabis forsøges”1

Til trods for dette gælder den fri ordinationsret, hvilket betyder, at den enkelte læge i princippet gerne må udskrive medicinsk cannabis udenfor indikationsområde og i en rækkefølge der falder udenfor den anbefalede afprøvning af forskelligt medicin. Det er altid en faglig vurdering i forhold til den enkelte patient, men på den måde bærer lægen dermed også et endnu større personligt ansvar.

Skærpet informations og indberetningspligt.

Da man fortsat ikke har god videnskabelig dokumentation for virkning og bivirkningerne ved medicinsk cannabis, vil der i hele forsøgsordningsperioden både være en skærpet informationspligt for lægen, overfor patienten og indberetningspligt overfor sundhedsmyndighederne. De indrapporterede bivirkninger vil blive registreret i et overvågningsprogram af lægemiddelstyrelsen, som de løbende vil offentliggøre.

Pris.

Med forsøgsordningens mulighed for at ordinere rå cannabis har man imødekommet patienternes kritik af en påstået dårligere virkning af syntetisk fremstillet cannabinoider og cannabis ekstrakter.
Dette er dog sandsynligvis utilstrækkeligt, hvis prisen på den lægeordineret medicinske cannabis ender med at blive høj. I skrivende stund er der nemlig fortsat ikke fundet midlerne til tilskud til
medicinsk cannabis (konkrete priser kan findes på medicinpriser.dk per januar 2018).
Sammenholder man dette med, at en del kroniske smertepatienter er på overførselsindkomst, vil der sandsynligvis være mange, der ikke har råd.

Produktion og produkter.

Oprindeligt var det politikernes plan alene at importere medicinsk cannabis fra udlandet. Det vil dog fordyrer medicinen, blandt andet fordi der er stor efterspørgsel i Europa. F.eks har vores store nabo mod syd -Tyskland selv lanceret deres egen forsøgsordning i foråret 2017. Vores sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener, at det er vigtig, at Danmark får sat sig på det nye marked og er med til at drive udviklingen på området for at holde priserne nede, blive selvforsynende og skabe arbejdspladser. Hun har selv besøgt cannabisproducenter i Israel, et land der med sin lange tradition for både forskning og produktion af medicinsk cannabis er toneangivende på området. Politikerne har således givet grønt lys for både dyrkning, håndtering og mellemproduktfremstilling. Dette har man valgt at kalde udviklingsordningen, hvor indtil videre 15 danske landmænd og virksomheder har ansøgt lægemiddelstyrelsen om tilladelse2

Der er på nuværende tidspunkt kun godkendt to produkter på det danske marked ( se afsnit om cannabisbaseret medicin, medicinsk cannabis og magistrelle lægemidler). Du vil kunne finde en opdateret liste over medicinske cannabis produkter på lægemiddelstyrelsens hjemmeside3

Bevæggrundene til den politiske initierede forsøgsordning har været at imødekomme patienternes ønske om adgang til medicinsk cannabis og få dem væk fra det voksende illegale marked”

Kritikpunkter af forsøgsordning.

Der er blevet rejst en række kritikpunkter af forsøgsordningen både hvad angår processen og konstruktionen. Først og fremmest har der været kritik fra de faglige rækker af både DSAM - Dansk Selskab for Almen Medicin og Lægeforeningen. De har hver især påpeget, at det er et principielt problem, når politikerne vælger at trodse sundhedsmyndighedernes videnskabelige og lægefaglige anbefalinger og sætter den fagprofessionelle proces over styr der almindeligvis finder sted, når man godkender medicin. Også lægemiddelstyrelsen der har ansvaret på området er blevet ganske fornærmet over, at politikerne har bestemt noget henover deres hoveder. Politikerne selv mener, at lægerne fremstiller situationen overdrevet negativt, fordi de er utilfredse over, at det er politikerne og ikke dem selv, der har bestemt dagsordnen.

Behov for bedre evidens.

Det er tydeligt for mig, at der er behov for bedre forskning og solid videnskabelig dokumentation, hvis medicinsk cannabis fremadrettet skal skal have en mulighed for at blive en del af lægernes værktøjskasse til behandling af smerter. Derfor synes jeg, at det er ærgerligt, at forsøgsordningen primært fokuserer på patientsikkerheden og bivirkninger og ikke i højere grad understøtter udviklingen af ny viden og bedre evidens på området. Når forsøgsordningen engang skal evalueres, kan konsekvensen meget vel blive, at man ikke er kommet nogen vegne med videnskablige beviser for medicinsk cannabis virkning.

Jeg ser flere udfordringer for at kunne tilegne sig ny og bedre viden - Først og fremmest lægger forsøgsordningen nemlig op til, at de praktiserende læger blandt andet skal udskrive medicinen, og de har som udgangspunkt ikke nogen specialviden omkring kroniske smerter. Derudover kommer den enkelte praktiserende læge sandsynligvis til at se meget få patienter i behandling med medicinsk cannabis. Tilsammen tror jeg, dette gør det svært at identificere eventuellevirkninger og bivirkninger samt få et retvisende billede af, hvordan og på hvem medicinsk cannabis virker. Udfra et forskningsmæssigt synspunkt vil det derfor give bedre mening at samle behandlingen med medicinsk cannabis på specielle afdelinger. Dette kan f.eks være de tværfaglig smerteklinikker, hvor man har den nødvendige specialviden og kliniske erfaring med forskellige typer af kroniske smertepatienter samt bedre mulighed for at opsætte nogle gode videnskabelige rammer for indsamling af data.

Et anden grundlæggende udfordring i forhold til indsamling af videnskabelig data og skabe bedre evidens på området, er den ret begrænsede mængde af økonomiske ressourcer der er afsat til dette i forsøgsordningen. Indtil videre har man fra folketinget afsat 2x5 millioner kroner til den videnskabelig erfaringsopsamling4.

Dette er relativt få penge i forskningsmæssig sammenhæng, og da flere forskellige universiteter, forskningsinstitutioner og speciallæger allerede har udtrykt interesse for at opstarte forskningsprojekter, kan flere af dem blive nødt til at droppe projekterne eller finde pengene et andet sted. Gigtforeningen har således valgt at lave deres eget dobbelt blindet randomiseret studie om virkningen af medicinsk cannabis på 160 patienter med leddegigt og rygsøjlegigt.

Perspektiver på forsøgsordningen.

Min personlige holdning til forsøgsordningen er, at den er positiv i den udstrækning, den kan skabe nogle mere forsvarlige rammer for medicinsk cannabis for patienterne. Dette skal ses i lyset af de seneste par års stigning af patienter der selvmedicinerer sig med ulovlige cannabis produkter, hvor både produktionsmetode og indhold er tvivlsomme. Samtidig er det tydeligt for mig, at ordningen reelt kun favner en brøkdel af landets kroniske smertepatienter, fordi de fleste falder udenfor de diagnoser som behandlingsvejledningen peger på, eller fordi de ikke har råd til at købe den lægeordinerede medicinske cannabis. Derudover tror jeg, at mange især praktiserede læger generelt vil være afvisende overfor at udskrive medicinsk cannabis til deres patienter. Både pga den manglende viden om virkning og bivirkninger, den uortodokse godkendelsesproces og ikke mindst pga. kritikken fra deres egne faglige rækker. Sammenholder man dette med det store forventningspres der er blevet skabt hos mange patienter, kan det ende med at skabe konflikter mellem patienter og læger.

Der vil således fortsat være en bevæggrund for smertepatienter til at vælge det illegale marked, og for størstedelen er det deres eneste mulighed, hvis de ønsker at afprøve cannabis.

Forsøgsordningen i sin nuværende form virker derfor mere som signalpolitik og politisk spekulation end en reel ordning med potentialet til at skabe en varig løsning med medicinsk cannabis. Dermed kan ordningen risikere at skade mere end gavne de fremtidige muligheder for behandling med medicinsk cannabis. Dette er ærgerligt for jeg ved, at der er rigtig mange mennesker med kroniske smerter, der ligesom mig selv går og drømmer om noget, der kan hjælpe på deres smerter og forbedre deres livskvalitet. Muligvis er alt ståhejet med ordningen dog ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. Jeg håber på, at debatten medvirker til at fremme den generelle fokus på behandlingen af kroniske smerter. Denne har i mange år har været præget af et sundhedssystem med manglende viden og organisering omkring smertebehandling samt sen udredning og behandling. Var det op til mig personligt, er der er derfor mange andre forhold jeg ville vælge at prioritere for at skabe bedre behandling og vilkår for mennesker med kroniske smerter.

Mvh Lars Bye Møller.

"Det er et principielt problem, når politikerne vælger at trodse sundhedsmyndighedernes videnskabelige og lægefaglige anbefalinger og sætter den fagprofessionelle proces over styr der almindeligvis finder sted, når man godkender ny medicin”

Cannabisbaseret medicin, medicinsk cannabis og magistrelle lægemidler.

Afsnittet her forklarer de 3 ovenstående begreber med eksempler på konkrete lægemidler på markedet, indhold, administrationsform og pris.

Cannabisbaseret medicin: Dækker over godkendte lægemidler af enten syntetisk fremstillet cannabinoider eller ekstrakt fra cannabisplanten. De fleste er ikke markedsført i Danmark. Derfor skal lægen søge om særlig udleveringstilladelse samt argumentere mod eller dokumentere afprøvning af markedsført smertemedicin såsom antidepressiv, antiepileptisk, opioider. Mulighed for at søge om enkelttilskud.

Marinol (dronabinol) syntetisk D9-THC. Tablet. Godkendt i USA til behandling af kvalme og opkastning efter kemo og til AIDS patienter med anoreksi og stort vægttab. Ikke markedsført i DK. Lægen skal ansøge lægemiddelstyrelsen om særlig udleveringstilladelse til den enkelte patient. 60 kapsler af 2,5 mg ca. 3400 kr.

Syndros (dronabinol) syntetisk D9-THC. Oral opløsning. Godkendt i USA til behandling af kvalme og opkastning efter kemo og til AIDS patienter med anoreksi og stort vægttab. Ikke markedsført i Danmark. læge skal ansøge lægemiddelstyrelsen om særlig udleveringstilladelse til den enkelte patient.

Nabilone (Cesamit) syntetisk THC-9-ketocannabinoid, kapsler 1mg, Godkendt i udlandet til behandling og kvalme og opkastning efter kemo. Ikke markedsføring Danmark. Lægen skal ansøge lægemiddelstyrelsen…..”-“

Sativex (nabiximols) Cannabis planteekstrakt med næsten lige andel D9-THC og CBD. Hurtigtvirkende mundhulespray. kvalmedæmpende og smertestillende. Godkendt som lægemiddel i DK til behandling af moderat til svær spasticitet hos multipel sklerosepatienter. Kun neurologer må udskrive.

Pris ca 5000 kr. for 3 spray 5 ml. Epidiolex. Kun CBD. Muligvis på vej.

Magistrerelle lægemiddel: Dækker over lægemidler særligt fremstillet til den enkelte patient efter lægens anvisninger, hvor der ikke er markedsført lægemidler med tilsvarende dosis eller samme terapeutiske virkning. Der skal kun søges om tilladelse, hvis der eksisterer et allerede markedsført lægemiddel med samme terapeutiske effekt. Ordningen bør anvendes restriktivt og under særligt ansvar for lægen som udskriver. To apoteker og en række sygehusapoteker i Danmark har tilladelse til at fremstille magistrelle lægemidler. Krav til god fremstillingspraksis for lægemidler (GMP) og krav til danske Lægemiddelstandarder DLS gælder.

Ren THC og CBD-olie lavet af ekstrakter fra cannabisplanten.

Dronabinol THC olie 25 mg/ml 2,5% opløsning 10ml eller kapsler 60 stk 2,5mg ca. 2100kr. CBD olie 30ml 50 mg/ml 5% opløsning ca 2000kr. Mulighed for at søge om enkelttilskud.

Medicinsk cannabis: Dækker over produkter baseret på rå cannabis, der ikke er godkendt og markedsført som lægemidler. Ligesom ved magistrelle lægemidler er det apoteker og sygehusapoteker der som sidste led bearbejder mellemprodukter til et cannabis udgangsprodukt til den enkelte patient.Der gælder krav til dyrkning og fremstilling med kvalitetskontrol af produkter for indhold af THC og CBD samt indhold af andre relevante stoffer og urenheder. Medicinsk cannabis kan ordineres af enhver læge, der maksimalt må ordinere til en måneds forbrug på en recept.

Recepten skal udstedes elektronisk i det fælles medicinkort. Desuden gælder skærpet informationspligt for lægen, da der er tale om en medicinsk behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er fuldt afklaret.

Bediol ( 63 mg/g dronabinol THC og 80 mg/g cannabidiol CBD. Urtete. Pris se medicinpriser.dk per 1. januar 2018 Bedrocan 220 mg/g dronabinol THC. Urtete.

Pris se medicinpriser.dk per 1. januar 2018

 1. En opdateret liste over tilgængelige produkter med medicinsk cannabis kan ses på lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

Litteratur liste.

      1.Vejledning til læger om medicinsk cannabis

         https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/
         vejledning-til-laeger-om-medicinsk-cannabis

         19 december 2017.

 1. Udviklingsordning for medicinsk cannabis

  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/
  medicinsk-cannabis/virksomheder/udviklingsordningen/
 1. Liste over optagne

          https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/
          virksomheder/forsoegsordningen/ liste-over-optagne-cannabisprodukter/
    
     
         21 december 2017.

 1. Videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordning med medicinsk cannabis

  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2017/
  videnskabelig-erfaringsopsamling-paa-forsoegsordning-med-medicinsk-cannabis/
 2. Overblik: Forsøg med medicinsk cannabis i Danmark

          https://videnskab.dk/krop-sundhed/overblik-forsoeg-med-medicinsk-
          cannabis-i-danmark
    
    
         19 April 2017.

 1. Blot fire undersøgelser skal se på medicinsk

          https://videnskab.dk/kultur-samfund/blot-fire-undersoegelser-skal-
          se-paa-medicinsk-cannabis


         18 december 2017.

Feb 05, 2021

Deltag i undersøgelse om, hvad der skal forskes i.

Forskningsprioriteter indenfor længerevarende muskuloskeletale smerter. Vi blev i foråret…
Jan 24, 2021

Medlemsweekenden rykkes til juni!

Pga. restriktionerne og den nuværende situation så må medlemsweekenden endnu engang…
Dec 13, 2020

Det er tid til at gøre kroniske smerter til en politisk prioritet!

Med den nye finanslov måtte FAKS gøre opmærksom på, at man desværre endnu engang ikke har…
Nov 15, 2020

Årets sidste medlemsblad er snart på trapperne!

Vi er ved at lægge sidste hånd på årets sidste udgave af SmerteLiv. Vi pakker kuverten…
Nov 15, 2020

FAKS skal bruge en ny kasserer – er det dig?

Vores kasserer har valgt at træde tilbage ved kommende generalforsamling, så derfor skal…
Sep 23, 2020

Kroniske smertepatienter har ikke altid et alternativ til svømmebadet

Godt 825.000 danskere lider af kroniske eller hyppigt tilbagevendende smerter. En del af…
Sep 22, 2020

Ændring af medlemsweekend

Kære Alle, Tusind tak for jeres tilmelding til FAKS medlemsweekend!! Bestyrelsen har i…
Sep 03, 2020

FAKS medlemsweekend 2020

Så er det endelig igen tid til medlemsweekend. Der er som altid lavet et spændende…
Aug 29, 2020

Bestyrelsen 2020

Bestyrelsen har just afholdt det første bestyrelsesmøde. Det var en fantastisk oplevelse,…
Jul 13, 2020

FAKS søger energisk redaktør med passion for kvalitet!

Vi skal bruge ekstra kræfter til alle de spændende projekter, som vi har i FAKS regi. Et…
Jul 13, 2020

Tak fra den nye bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse vil gerne sige tak for medlemmernes tillid. Tilliden til, at vi…
Jul 04, 2020

Formandens Beretning 2020.

Lokalafdelinger: I år har der været gang i vores afdelinger. Vi startede ud med at holde…
Mar 11, 2020

Aflysning af lokale arrangementer resten af marts

I FAKS har vi taget den beslutning at aflyse alle lokale arrangementer resten af måneden.…
Mar 10, 2020

Medlemsweekend 2019

Lever du selv med kroniske smerter eller er pårørende, synes du sikkert, at det er…
Mar 05, 2020

Bloggen marts 2020

Som bekendt har der i den seneste tid været talt og skrevet en del om FAKS. Men er tiden…
Jan 12, 2020

Bloggen januar 2020

Så fik vi skudt år 2020 i gang og jeg håber at I er kommet godt ind i det nye år. Vi var…
Jan 12, 2020

EFIC 2019 - European pain conference.

If you read this article, you probably live with chronic pain yourself, is a relative to…
Dec 07, 2019

Julehilsen fra formanden 2019

Tak for endnu et dejligt år i FAKS. Så er endnu et begivenhedsrigt år gået i FAKS, nu…
Dec 07, 2019

Bloggen december 2019

Jul jul jul jul jul jul – rør blot ikke ved min gamle jul Så nåede vi tiden igen DECEMBER…
Nov 17, 2019

PLO lægedage i Bellacetret

FAKS har i den forgangne uge været med til PLO lægedage i Bella Centeret. Det har været…
Nov 03, 2019

Møde med Center for komplekse symptomer

Onsdag den 13.8.2019 havde FAKS et møde med Center for komplekse Symptomer i Region…
Nov 03, 2019

Bloggen november 2019.

Medlemsweekenden. Allerførst en stor tak til alle jer, som kom og gjorde medlemsweekenden…
Okt 13, 2019

Bloggen oktober 2019

Efterår Kulde regn og rusk. Ikke ligefrem smertepatienternes bedste venner. Derfor er det…
Sep 24, 2019

Bloggen september 2019

Jeg er simpelt hen nødt til at dele min begejstring med jer. Den 3 september åbnede vi en…
Aug 14, 2019

TV2 Øst interview

I anledning af at WHO nu har anerkendt smerter som en sygdom var TV2 Øst forbi formand…
Jul 28, 2019

Bloggen august 2019

Jeg hedder Jeanette Hesselberg, er 57år og forholdsvis ny i FAKS, samt ét af de nye…
Jul 28, 2019

Vanedannende Medicin

Ny folder om vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær Sundhedsstyrelsen…
Jul 06, 2019

Bloggen Juli 2019

Så blev det min tur til at skrive lidt, det bliver lidt fra min verden og det bliver lidt…
Jun 23, 2019

Åbent hus i Aalborg

Jeg er simpelthen så glad for at jeg tog turen hele vejen fra Jyllinge til Aalborg, da…
Jun 16, 2019

Besøg på smertecenter Middelfart og Næstved

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge to smertecentre.Denne gang…
Jun 02, 2019

3 Artikler fra DR.dk om kroniske smerter

På DR.dk ligger der to artikler, skrevet af Sandra Meersohn Meinecke. Smerteformand glad…
Jun 02, 2019

Arbejdet med smertehandlingsplan i sundhedsstyrelsen.

Den 14. maj skal anden workshop løbe af stablen i forbindelse med sundhedsstyrelsens…
Maj 12, 2019

Bloggen maj 2019

Temadage for den nye bestyrelse og for kontaktpersoner for de lokale afdelinger. 1./2.…
Maj 12, 2019

Nyt tilbud til patienter med alvorlige symptomer ofte uden en egentlig diagnose

Så var der lige en nyhed. Region Hovedstaden åbner nyt Center for Komplekse Symptomer på…
Maj 12, 2019

Kronisk smerte bliver anerkendt som sygdom

FAKS hilser nyheden om, at smerter nu fremover klassificeres som en sygdom, meget…
Maj 12, 2019

Bloggen marts 2019

Formandens Beretning 2019. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Apr 14, 2019

Besøg på smertecenter Odense

Pia F. og Janni har endnu engang haft fornøjelsen af at besøge et smertecenter.Denne gang…
Mar 16, 2019

FAKS Facebookgruppe

Så kommer den endelig, den I har efterspurgt så meget. FAKS har nemlig oprettet en…
Mar 16, 2019

Rundtur til afdelinger.

Tusind tak til alle vores afdelinger rundt om i landet. Det har været en fornøjelse at…
Feb 12, 2019

Bloggen februar 2019

Jubii – vi har simpelthen startet året helt fantastisk. Vi har fået 10 nye medlemmer…
Jan 27, 2019

Vigtig artikel omkring aftrapning af opioider.

Den kommer med nogle virkelig vigtige pointer i forhold til aftrapning af opioider. Mange…
Jan 04, 2019

Besøg på smertecenter Køge

Den 5 december besøgte Pia F., Gitte Ørris og Janni Køge Smertecenter Vi blev taget godt…
Jan 03, 2019

"Smertepatienter risikerer at komme i klemme"

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en ny National klinisk retningslinie med fokus på…
Jan 02, 2019

Nationale Kliniske Retningslinjer for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Opioider også kendt som morfinlignende lægemidler har en vigtig rolle i behandlingen af…
Dec 08, 2018

Yoga og smerter e-bog

” Ene Ravn, Psykoterapeut, yoga- og mindfulnesslærer, har lavet en e-bog omkring yoga og…
Dec 01, 2018

Besøg på smertecentre

I forbindelse med besøg på smertecentre rundt i landet har vi foreløbig besøgt KIAPRO i…
Nov 04, 2018

Blog November 2018

Jeg skal til barnedåb på søndag. Vi er nemlig blevet bedsteforældre. Wauuuu for 3 måneder…
Okt 27, 2018

Tak for deltagelse i medlemsweekenden.

Det har været en stor fornøjelse at være med til at planlægge en medlemsweekend for så…
Sep 21, 2018

Bloggen september 2018

Færre personer har et langtidsforbrug af Opioider, sådan skriver Sundhedsstyrelsen i…
Sep 09, 2018

Tilskud til medicinsk cannabis.

Dansk Folkeparti og regeringen har afsat penge på finansloven 2018 til området medicinsk…
Jul 04, 2018

Bloggen juli 2018

Så er sommeren over os og vi har haft nogle skønne uger med sol og varme.…
Jun 05, 2018

Åbent samråd af 15/5-2018 om behandling af smertepatienter i Danmark.

http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/suu/tv på dette link kan man selv gå ind og se…
Jun 05, 2018

Sundhedsstyrelsen advarer mod stærke fentanyl-analoger

Oprettet 30. maj 2018I denne uge bliver en række uautoriserede fentanyl-analoger omfattet…
Maj 26, 2018

Sundhedspolitisk arbejde

Fra tid til anden udarbejder Sundhedsstyrelsen (SST) nationale kliniske retningslinjer…
Maj 26, 2018

Tilbagetrækning af depotformuleret paracetamol.

Vi er blevet kontaktet af flere af vores medlemmer grundet rygter om at det Europæiske…
Maj 06, 2018

Blog maj/juni

En blog om bekymring. ”Jeg har haft mange bekymringer. De fleste er ikke blevet til…
Apr 14, 2018

Pulje: Kan ny behandlingsmetode fryse smerter væk?

Oprettet 10. april 2018 Offentlige og private aktører kan nu søge om midler til at…
Apr 08, 2018

Projekt om værdibaseret sundhed på de tværfaglige klinikker.

FAKS blev i efteråret 2017 kontakten af Danske regioner, om vi ville indgå i en arbejds-…
Apr 08, 2018

Formandens Beretning 2018

2017 var det år, hvor jeg kom ind i FAKS. Grunden til, at jeg meldte mig ind, var, at jeg…
Mar 27, 2018

Bestyrelsens blog.

 Af Lars Bye Møller. Dette bliver min sidste bestyrelsens blog i denne omgang, da jeg har…
Mar 27, 2018

Værd at vide om smertestillende håndkøbsmedicin

Oprettet 23. marts 2018 Sundhedsstyrelsen har lavet et informationsark, hvor borgere kan…
Mar 11, 2018

Hvordan er det at være medlem af bestyrelsen

Hvem er jeg: Jeg hedder Gitte, er 50 år. Været kronisk smertepatient siden 2004. Er…
Nov 28, 2017

Bloggen november/december 2017

Som jer der var med på weekenden ved er jeg egentlig på orlov. Men jeg kan altså ikke…
Aug 12, 2017

Bloggen august 2017

Sommeren er over os - i al fald i følge kalenderen. Lokalafdelingerne har holdt…
Aug 12, 2017

Adresseændring for smerteklinik

Pr. 1/6 er det tværfaglige smertecenter på Herlev flyttet. Herlev hospital skal være…
Jun 18, 2017

Medicinsk Smertebehandling på godt og ondt.

Med de sidste dages debat omkring Tramadol, og dens bivirkning i form af afhængighed, fik…
Jun 17, 2017

Bloggen - juli 2017

I foråret har vi kørt en kampagne med henblik på fagforeningerne i Danmark og nu har vi…
Maj 13, 2017

Holdning til medicinsk cannabis:

Holdning til medicinsk cannabis: Der findes stadig begrænset viden og forskning om…
Apr 23, 2017

Bloggen April 2017

Et forsømt sundhedsområde, samarbejde og et nationalt kvalitetsprogram for smerter -…
Jan 29, 2017

Bloggen Januar 2017

Bloggen Januar 2017 Vi vil lige starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår.…
Jan 29, 2017

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud

Duloxetin og gabapentin får generelt tilskud Fra den 30. januar 2017 får duloxetin 30 og…
Jan 14, 2017

Tilbageblik på 2016.

Tilbageblik på 2016. Hermed en nytårshilsen fra undertegnede næstformand og resten af…
Dec 09, 2016

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg.

Frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg. Du kan frit vælge sygehus, når du skal…
Nov 20, 2016

Bloggen november 2016

Bloggen november 2016 I skrivende stund har vi netop afsluttet det sidste borgermøde i…
Nov 12, 2016

Medlems-weekend 2016.

Medlems-weekend 2016. Igen i år valgte vi at gentage succesen fra sidste år med en…
Nov 12, 2016

Orientering til borgere i region hovedstaden.

Orientering til borgere i region hovedstaden. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon…
Okt 15, 2016

Smertens ansigt Køge

Smertens Ansigt fotoudstilling og borgermøde på Sjællands universitetshospital Køge. Som…
Okt 15, 2016

Funktionelle lidelser konsensus med svar

FAKS har løbende været med ved seminarer om de funktionelle lidelser, sidst 26. maj i år.…
Okt 06, 2016

Bloggen september 2016

Bloggen september 2016 En stolt formand3 gange på 3 uger har et af vores medlemmer…
Mar 22, 2016

Bloggen marts 2016.

Bloggen marts 2016. Så er foråret over os. Vintergækker og erantis stikker deres hoveder…
Feb 07, 2016

Banebrydende hjælp til amputerede

Personer der er armamputerede søges til forskningsprojekt, dette udføres som et…
Dec 23, 2015

Bloggen December 2015

Bloggen December 2015 Så er et helt fantastisk år ved at gå på hæld. Et år præget af…
Nov 22, 2015

FAKS 25 års jubilæum

FAKS 25 års jubilæum Reception og medlemsweekend For 25 år siden startede en gruppe…
Okt 24, 2015

Bloggen oktober 2015

Bloggen oktober 2015 Ny pjece til pårørende og 25 års jubilæum.Så har FAKS en ny pjece…
Okt 24, 2015

Nyt fra sundhedsstyrelsen

Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016 Fra den 1. januar…
Maj 09, 2015

Bloggen april 2015.

Bloggen april 2015. Generalforsamlingen er vel overstået og vi glæder os i bestyrelsen…
Maj 09, 2015

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer!

Sådan ! Nu har FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter nået 300 medlemmer! I FAKS…
Apr 12, 2015

Formandens Beretning 2015.

Formandens Beretning 2015. Hold nu op et begivenhedsrigt år. Sådan synes jeg at jeg har…
Feb 23, 2015

National Klinisk Retningslinje (NKR)

National Klinisk Retningslinje (NKR) for generaliserede smerter i bevægeapparatet. En NKR…
Feb 15, 2015

Bloggen januar 2015.

Bloggen januar 2015. Så er vi i gang igen for fuld udblæsning efter en dejlig og…
Feb 15, 2015

Lyt til radioprogram om smerter.

Lyt til radioprogram om smerter. Airing Pain er et radioprogram på engelsk, der gennem…
Feb 15, 2015

Pain Toolkit

Pain Toolkit Det er en meget stor omvæltning af din hverdag, når du får kroniske…
Dec 20, 2014

Bloggen december 2014

Bloggen december 2014 Så er året ved at gå på hæld.Sikken et år vi har haft i FAKS.…
Okt 20, 2014

Bloggen oktober 2014.

Bloggen oktober 2014. Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling…
Okt 12, 2014

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer. Fra FAKS’s side er vi…
Okt 12, 2014

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer

Høringssvar vedr. Nationale Kliniske Retningslinje for generaliserede smerter i…
Aug 20, 2014

Red din ryg - med ny behandling.

Red din ryg - med ny behandling. En artikel bragt i BT d. 21/07-2014 omtaler en ny type…
Jun 19, 2014

Bloggen juni 2014:

Bloggen juni 2014: Med ønsket om en god sommer. Hold nu op hvor går det stærkt i…
Jun 15, 2014

Økonomisk håndsrækning fra Trygfonden

”Smertelinjen har fået en økonomisk håndsrækning af de store. Trygfonden har valgt at…
Jun 14, 2014

Formandens Beretning 2014.

Formandens Beretning 2014. Sikke et år, sikke mange begivenheder. På både godt og ondt…
Apr 06, 2014

Fynbo bag ny smertelinje

Fynbo bag ny smertelinje 850.000 danskere lider af kroniske smerter. Fra i dag kan de få…
Apr 06, 2014

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende

Ny telefonrådgivning skal vejlede kroniske smertepatienter og deres pårørende Sydfyn:…
Apr 06, 2014

Stort fald i antallet af tilkendte førtidspensioner i 2013

Undersøgelser, statistik, publikationer, nyheder m.m. Stort fald i antallet af tilkendte…
Apr 06, 2014

Smertepatienter og pårørende får hjælp.

Smertepatienter og pårørende får hjælp. Omtale af Smertelinjen i MetroExpress d. 31.…
Mar 31, 2014

Smertelinjen åbner

Mange tusinde danskere står alene med deres smerteproblemer Nu åbner SmerteLinjen, hvor…
Mar 31, 2014

Bloggen April 2014

Smertelinjen Smertelinjen er nu klar. 25 frivillige rådgivere sidder pr. 1. april klar…
Mar 16, 2014

Funktionelle lidelser.

Funktionelle lidelser. Kære alle sammen. Der har igennem snart en årrække hersket en del…
Jan 11, 2014

Hvorfor melde mig ind i Faks

Hvorfor melde mig ind i Faks -fordi jeg kan få noget faglig viden. -fordi jeg kan være…
Dec 24, 2013

Bloggen December 2013

Bloggen December 2013 Kære alle sammen, Når et år er ved at være slut, så kan man ikke…
Dec 17, 2013

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne.

Hej Sundhedsvæsen, en ny kampagne rettet mod sundhedsvæsenet og patienterne. Selv om der…
Dec 17, 2013

Ny app med Handleplan.

Ny app med Handleplan. Når jeg og andre instruktører over hele landet underviser i, Lær…
Dec 17, 2013

"Smerte har mange ansigter"

"Smerte har mange ansigter" Plakat færdigtrykt og på vej ud i landet. Jeg vil gerne…
Okt 12, 2013

Bloggen oktober 2013.

Bloggen oktober 2013. Rådgivningslinje på vej til kroniske smertepatienter. Det er…
Okt 12, 2013

Kommunale støttemuligheder til medicin

Kommunale støttemuligheder til medicin I FAKS ser vi nu for alvor konsekvensen af at…
Sep 08, 2013

Ny rådgivningslinje til smertepatienter.

Ny rådgivningslinje til smertepatienter. Sundhedsminister Astrid Krag har valgt at hjælpe…
Sep 08, 2013

’Syg i sygt system’ kræver anstændig sagsbehandling for langtidssyge og kronisk syge.

Vi har fået nedenstående henvendelse fra en gruppe der prøver at gøre noget ved alle de…
Jun 28, 2013

Bloggen juni 2013

Bloggen juni 2013 Som I kan se, er det ved at være et stykke tid siden, at jeg har haft…
Jun 28, 2013

Har du mistet tilskud til medicin ?

Har du mistet tilskud til medicin ? og vil du hjælpe andre med din egen historie ? Har du…
Jun 09, 2013

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning.

Million-donation fra Japansk fond til dansk smerteforskning. De fleste af os der til…
Jun 09, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde med Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup i forbindelse med…
Jun 09, 2013

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.

Uddybende spørgsmål til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Tak for dit svar af 16.…
Jun 09, 2013

Svar fra Mette Frederiksen.

Svar fra Mette Frederiksen. Jeg må desværre takke nej til dit forslag om et møde, men jeg…
Maj 04, 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013

Svar fra Astrid Krag fra mødet d. 11. marts 2013 Så kom der et svar fra Astrid Krag. Det…
Apr 21, 2013

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter”

”Nyt ansøgningsskema på vej til smertepatienter” kunne man læse på Dagens Medicin den 9/4…
Apr 07, 2013

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter.

Anmodning om møde i forbindelse med kroniske smertepatienter. Som opfølgning på vores…
Apr 07, 2013

TERAPI MED HJERTET

TERAPI MED HJERTET Gennem nærvær, fortrolighed og åbenhed kan dine problemer/temaer…
Mar 29, 2013

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter.

Paragraffer stiller sig i vejen for hjælp til smertepatienter. Vi har i FAKS - Foreningen…
Mar 28, 2013

Formandens Beretning 2013.

Formandens Beretning 2013. Nu er der endelig begyndt at ske noget på smerteområdet. Jeg…
Mar 15, 2013

Møde med Astrid Krag 11. marts 2013.

Møde med minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag 11. marts 2013. Flere års…
Mar 15, 2013

Bloggen marts 2013.

Bloggen marts 2013. Tanker om førtidspension. Jeg har lige modtaget nyhedsbrevet fra…
Mar 03, 2013

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Smerter: Stærke smertestillende lægemidler (opioider) Vejledende kriterier for…
Mar 03, 2013

Tilskudsregler.

Tilskudsregler. Vi får ofte henvendelser fra medlemmer der gerne vil vide mere om…
Mar 03, 2013

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”.

Tilskud og Sygeforsikringen ”Danmark”. Er du en af dem der nu mister dit tilskud på din…
Mar 02, 2013

Mister du tilskud???

Som alle ved er der sket ændringer i tilskudsreglerne, det kan være svært at gennemskue.…
Mar 02, 2013

Interesseorganisationen SmerteDanmark

Interesseorganisationen SmerteDanmark ser dagens lys den 7. februar 2013. Smerteområdet…
Feb 12, 2013

Et stort skridt for den danske smertepatient.

Et stort skridt for den danske smertepatient. En interesseorganisation på smerteområdet…
Dec 22, 2012

Julebloggen december 2012.

Julebloggen december 2012. Så er året 2012 ved at rinde ud. Det er nu det er tid til…
Nov 30, 2012

To our European readers

Many a little makes a mickle - A European platform for achieving national goals. Being a…
Nov 15, 2012

Bloggen november 2012

Bloggen november 2012. Årets temadage for kontaktpersoner er netop vel overstået. Det er…
Okt 26, 2012

PRESSEMEDDELELSE:

PRESSEMEDDELELSE: KAOS NÅR 25.000 SMERTEPATIENTER SKAL HAVE NY MEDICIN De kommende…
Okt 26, 2012

Revurdering af tilskud

Så kom der som sagt en afgørelse fra sundhedsstyrelsen vedr. revurdering af tilskud på…
Okt 26, 2012

Satspuljemidler

Så er det netop lige offentliggjort at satspuljen på smerteområdet 2013 - 16 er kommet på…
Okt 23, 2012

Oplever du problemer med omlægning af din medicin.

Oplever du problemer med omlægning af din medicin. I forbindelse med at…
Okt 23, 2012

Afgørelse på revurdering af tilskud

Sundhedsstyrelsen er nu kommet med en afgørelse på revurdering af tilskud på stærke…
Okt 15, 2012

Åbent samråd

Åbent samråd med sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag den 9. oktober 2012.…
Okt 06, 2012

Whiplashforeningen DK

Whiplashforeningen DK arrangerer for 2.gang en messe i Århus for piskesmældsramte, deres…
Okt 06, 2012

Bloggen oktober 2012.

Bloggen oktober 2012. Så må det være på tide at der kommer et par ord fra mig igen. Der…
Aug 26, 2012

Den sidste udvikling i revurderingssagen

Her er lidt info om den sidste udvikling i revurderingssagen. Allerede i næste uge…
Aug 26, 2012

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium.

Societal Impact of Pain 2012 – Dansk Satellitsymposium. Nationale handlingsplaner I…
Jul 29, 2012

Medicintilskudsregler

Ny undersøgelse sår tvivl om patienternes adgang til medicin. Medicintilskudsreglerne er…
Jul 29, 2012

Høringssvar til Medicintilskudsnævnet

Vedr. høringssvar til Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling til tilskudsstatus…
Jun 30, 2012

ADVARSEL:

ADVARSEL: Brugen af NSAID'er til kroniske smertebehandling. Pressen har i den seneste tid…
Jun 20, 2012

Bloggen Juni 2012

Bloggen Juni 2012. FAKS har været med til at skrive historie. Det er første gang at der…
Jun 20, 2012

KRONISKE SMERTER.

KRONISKE SMERTER ER IKKE BARE EN LÆNGEREVARENDE AKUT SMERTE. Det er en udbredt…
Jun 05, 2012

SIP symposium

Så er den 3. Societal Impact of Pain symposiom slut, i løbet af de næste uger vil der…
Apr 07, 2012

Høringssvar vedrørende revurdering af tilskud for stærke Opioider

Vi har nu indsendt vores endelige høringssvar til Sundhedsstyrelsen, vedrørende…
Mar 31, 2012

Bloggen april 2012

Det er en kæmpe stor glæde at byde velkommen til vores nye friske hjemmeside. Vi har…
Mar 31, 2012

Formandens Beretning 2012

2011 har været et begivenhedsrigt år. Vi har forhandlet gode aftaler i hus, vi har fået…
Mar 30, 2012

Bekæmp fjernelse af medicintilskud

Som I jo nok ved, er der kommet et forslag til høring vedr. tilskuddet på vores…
Mar 01, 2012

Bloggen Marts 2012.

Al min tid går i øjeblikket med at begrænse den katastrofe jeg skrev om sidst. Udspillet…
Mar 01, 2012

Lær at tackle Kroniske Smerter

Nu er det kursus vi smertepatienter har manglet endelig kommet til Danmark. "Lær at…
Mar 01, 2012

Lær at leve med en Kronisk Sygdom

Lær at leve med en Kronisk Sygdom De fleste kommuner tilbyder alle med en kronisk sygdom…
Jan 12, 2012

Bloggen Januar 2012.

Så er der kommet et forslag fra medicintilskudsnævnet til høring vedr. revurdering af…
Dec 14, 2011

Bloggen December 2011.

Så er året ved at være slut. Det har været et spændende år i FAKS, der er sket meget. Vi…
Nov 16, 2011

Bloggen November 2011

Regeringen har en målsætning, om at det ikke skal være muligt for personer under 40 år at…
Okt 12, 2011

Bloggen oktober 2011

Jeg er lige hjemvendt fra et besøg i Brussels. Formålet med mit besøg var at få FAKS med…
Aug 17, 2011

Bloggen august 2011

23/8 har medicintilskudsnævnet, de første indledende drøftelser af revurdering af…
Jul 01, 2011

Bloggen juni/juli 2011.

Frivillighedens dag er den 30. september. Fremover er den sidste fredag i september…